imager 7 33689 700

Các bạn đang theo dõi bài viết 12 thì trong tiếng Anh và dấu hiệu nhận biết trong loạt bài chia sẻ kiến thức tiếng Anh cho người mới bắt đầu. 12 thì sẽ được chia làm quá khứ, hiện tại và tương lai. Trong bài viết, darkedeneurope.com sẽ liệt kê các công thức, cấu trúc của các thì này và dấu hiệu của chúng để bạn có cái nhìn tổng quát và rõ nét hơn.

Bạn đang xem : This morning thì gì

Nội dung bài viết

1. Thì hiện tại đơn (Simple Present)

Thì hiện tại đơn được dùng để miêu tả một hành vi chung chung, tổng quát và lặp đi lặp lại nhiều lần hoặc một thực sự hiển nhiên hoặc một hành vi diễn ra trong ở thời hạn hiện tại .

1.1. Công thức thì hiện tại đơn

Loại câu  Đối với động từ thường Đối với động từ “to be”
Khẳng định S + V(s/es) + O S + be (am/is/are) + O
Phủ định S + do not /does not + V_inf S + be (am/is/are) + not + O
Nghi vấn Do/Does + S + V_inf? Am/is/are + S + O?

1.2. Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại đơn

Thì hiện tại đơn trong câu thường sẽ có những từ sau: Every, always, often, rarely, generally, frequently,…

1.3. Cách dùng thì hiện tại đơn

Thì hiện tại đơn nói về một sự thật hiển nhiên, một chân lý đúng. Ex: The sun rises in the East and sets in the West.Để nói lên khả năng của một người. Ex: Thomas plays tennis very well.Thì hiện tại đơn còn được dùng để nói về một dự định trong tương lại EX: The football match starts at 20 o’clock.Thì hiện tại đơn nói về một thực sự hiển nhiên, một chân lý đúng. Ex : The sunin the East and sets in the West. Để nói lên năng lực của một người. Ex : Thomastennis very well. Thì hiện tại đơn còn được dùng để nói về một dự tính trong tương lại EX : The football matchat 20 o’clock .

Lưu ý: Khi chia thì, ta thêm “es” sau các động từ tận cùng là : O, S, X, CH, SH.

*

2. Thì hiện tại tiếp diễn (Present Continuous)

Thì hiện tại đơn ( Present Simple )Thì hiện tại tiếp nối được dùng để diễn đạt những vấn đề xảy ra ngay lúc nói hay xung quanh thời gian nói, và hành vi chưa chấm hết ( còn liên tục diễn ra ) .

2.1. Công thức thì hiện tại tiếp diễn

Khẳng định: S +am is/are + V_ing + OPhủ định: S + am/is/ are + not + V_ing + ONghi vấn:Am/is/are + S + V_ing+ O?

2.2. Dấu hiệu nhận biết

Khẳng định : Phủ định : Nghi vấn :

Thì hiện tại tiếp diễn trong câu thường có những cụm từ sau: At present, now, right now, at the moment, at, look, listen…

2.3. Cách dùng

Diễn tả hành động đang diễn ra và kéo dài trong hiện tại. Ex: She is going to school at the moment.Dùng để đề nghị, cảnh báo, mệnh lệnh. Ex: Be quiet! The baby is sleeping in the bedroom.Thì này còn diễn tả 1 hành động xảy ra lặp đi lặp lại dùng với phó từ ALWAYS Ex : He is always borrowing our books and then he doesn’t remember.Dùng để diễn tả một hành động sắp xảy ra trong tương lai theo kế hoạch đã định trước Ex: I am flying to Moscow tomorrow.Diễn tả sự không hài lòng hoặc phàn nàn về việc gì đó khi trong câu có “always”. Ex: She is always coming late.Diễn tả hành vi đang diễn ra và lê dài trong hiện tại. Ex : SheschoolDùng để đề xuất, cảnh báo nhắc nhở, mệnh lệnh. Ex : Be quiet ! The babyin the bedroom. Thì này còn diễn đạt 1 hành vi xảy ra lặp đi lặp lại dùng với phó từ ALWAYS Ex : Heour books and then he doesn’t remember. Dùng để diễn đạt một hành vi sắp xảy ra trong tương lai theo kế hoạch đã định trước Ex : Ito Moscow tomorrow. Diễn tả sự không hài lòng hoặc phàn nàn về việc gì đó khi trong câu có “ always ”. Ex : Shelate .

Lưu ý : Không dùng thì hiện tại tiếp diễn với các động từ chỉ tri giác, nhận thức như: to be, see, hear, feel, realize, seem, remember, forget, understand, know, like, want, glance, think, smell, love, hate,…

Ex: He wants to go for a cinema at the moment.

*

3. Thì hiện tại hoàn thành (Present Perfect)

12 thì trong tiếng Anh, thì hiện tại hoàn thành (Present perfect tense) được dùng để diễn tả về một hành động đã hoàn thành cho tới thời điểm hiện tại mà không bàn về thời gian diễn ra nó

3.1. Công thức thì hiện tại hoàn thành

Phủ định: S + have/has + NOT + V3/ED + ONghi vấn: Have/has + S + V3/ED + O?

3.2. Dấu hiệu nhận biết

Phủ định : Nghi vấn :

Trong thì hiện tại đơn thường có những từ sau: Already, not…yet, just, ever, never, since, for, recenthy, before…

3.3. Cách dùng

Nói về một hành động xảy ra trong quá khứ, kéo dài đến hiện tại, có thể xảy ra trong tương lai. EX: John have worked for this company since 2005.Nói về hành động xảy ra trong quá khứ nhưng không xác định được thời gian, và tập trung vào kết quả. EX: I have met him several times*

4. Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn (Present Perfect Continuous)

Nói về một hành vi xảy ra trong quá khứ, lê dài đến hiện tại, hoàn toàn có thể xảy ra trong tương lai. EX : Johnfor this companyNói về hành vi xảy ra trong quá khứ nhưng không xác lập được thời hạn, và tập trung chuyên sâu vào hiệu quả. EX : Ihim several timesThì hiện tại hoàn thành xong ( Present Perfect Simple )Thì hiện tại hoàn thành xong tiếp nối được sử dụng để chỉ vấn đề xảy ra trong quá khứ nhưng vẫn còn liên tục ở hiện tại và hoàn toàn có thể vẫn còn liên tục trong tương lai. Chúng ta sử dụng thì này để nói về những vấn đề đã kết thúc nhưng tất cả chúng ta vẫn còn thấy tác động ảnh hưởng

4.1 Công thức thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Khẳng định: S + have/has + been + V_ing + OPhủ định: S + haven’t/hasn’t + been + V-ingNghi vấn: Have/has + S + been + V-ing?

4.2 Dấu hiệu nhận biết

Khẳng định : Phủ định : Nghi vấn :Đối với những câu ở thì hiện tại hoàn thành xong tiếp nối thường Open những từ sau : All day, all week, since, for, in the past week, for a long time, recently, lately, and so far, up until now, almost every day this week, in recent years .

4.3 Cách dùng

Dùng để nói về hành động xảy ra trong quá khứ diễn ra liên tục, tiếp tục kéo dài đến hiện tại. EX: I have been working for 3 hours.Dùng để diễn tả hành động xảy ra trong quá khứ nhưng kết quả của nó vẫn còn ở hiện tại. EX: I am very tired now because I have been working hard for 10 hours.*

5. Thì quá khứ đơn (Simple Past)

Dùng để nói về hành vi xảy ra trong quá khứ diễn ra liên tục, liên tục lê dài đến hiện tại. EX : Ifor 3 hours. Dùng để diễn đạt hành vi xảy ra trong quá khứ nhưng hiệu quả của nó vẫn còn ở hiện tại. EX : I am very tired now because Ihard for 10 hours. Thì hiện tại triển khai xong tiếp nối ( Present Perfect Continuous )Thì quá khứ đơn ( Simple Past hay Past Simple ) dùng để diễn đạt hành vi sự vật đã xác lập trong quá khứ hoặc vừa mới kết thúc .

5.1 Công thức thì quá khứ đơn

Khẳng định: S + was/were + V2/ED + OPhủ định: S + was/were + not+ V2/ED + ONghi vấn: Was/were+ S + V2/ED + O ?

5.2 Dấu hiệu nhận biết

Khẳng định : Phủ định : Nghi vấn :Trong những câu ở thì quá khứ đơn thường có sự Open của :yesterday, last (week, year, month), ago, in the past, the day before, với những khoảng thời gian đã qua trong ngày (today, this afternoon, this evening).Sau as if, as though (như thể là), if only, wish (ước gì), it’s time (đã đến lúc), would sooner/rather (thích hơn), với những khoảng chừng thời hạn đã qua trong ngày ( ). Sau ( như thể là ), ( ước gì ), ( đã đến lúc ), ( thích hơn )thì những từ thường Open trong thì quá khứ đơn gồm có : Yesterday, ago, last night / last month / last week / last year, ago ( cách đây ), when .

5.3 Cách dùng

Dùng thì quá khứ đơn khi nói về một hành vi đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ .

EX: I went to the concert last week/ I met him yesterday.

*

6. Thì quá khứ tiếp diễn (Past Continuous Tense)

Thì quá khứ đơn ( Simple Past )

Thì quá khứ tiếp diễn (Past Continuous Tense) trong 12 thì tiếng Anh được sử dụng để nhấn mạnh diễn biến hay quá trình của sự vật hay sự việc hoăc thời gian sự vật hay sự việc đó diễn ra …

6.1 Công thức thì quá khứ tiếp diễn

Khẳng định: S + was/were + V_ing + OPhủ định: S + was/were + not + V_ing + ONghi vấn: Was/were+S + V_ing + O ?

6.2 Dấu hiệu nhận biết

Khi câu có “when” nói về một hành động đang xảy ra thì có một hành động khác chen ngang vào.Trong câu có trạng từ thời gian trong quá khứ với thời điểm xác định:At + thời gian quá khứ (at 5 o’clock last night,…)At this time + thời gian quá khứ. (at this time one weeks ago, …)In + năm trong quá khứ (in 2010, in 2015)In the past

6.3 Cách dùng

Có trạng từ thời gian trong quá khứ với thời điểm xác định. Ex: At this time last year, they ­­­­­­­­­­­­were building this house.Diễn đạt hành động đang xảy ra tại một thời điểm trong quá khứ Ex: When my sister got there, he was waiting for herHành động đang xảy ra thì có hành động khác xen vào Ex: I was listening to the news when she phonedHành động lặp đi lặp lại trong quá khứ và làm phiền đến người khác Ex: When he worked here, he was always making noiseDiễn đạt hai hành động xảy ra đồng thời trong quá khứ Ex: While I was taking a bath, she was using the computer*

7. Quá khứ hoàn thành (Past Perfect)

Khẳng định : Phủ định : Nghi vấn : Khi câu có “ when ” nói về một hành vi đang xảy ra thì có một hành vi khác chen ngang vào. Trong câu có trạng từ thời hạn trong quá khứ với thời gian xác lập : ( at 5 o’clock last night, … ). ( at this time one weeks ago, … ) ( in 2010, in năm ngoái ) Có trạng từ thời hạn trong quá khứ với thời gian xác lập. Ex : At this time last year, they ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ this house. Diễn đạt hành vi đang xảy ra tại một thời gian trong quá khứ Ex : When my sister got there, hefor herHành động đang xảy ra thì có hành vi khác xen vào Ex : Ito the news when she phonedHành động lặp đi lặp lại trong quá khứ và làm phiền đến người khác Ex : When he worked here, henoiseDiễn đạt hai hành vi xảy ra đồng thời trong quá khứ Ex : While Ia bath, shethe computerThì quá khứ tiếp nối ( Past Continuous )Thì quá khứ triển khai xong dùng để miêu tả một hành vi xảy ra trước một hành vi khác và cả hai hành vi này đều đã xảy ra trong quá khứ .

7.1 Công thức thì quá khứ hoàn thành

Khẳng định: S + had + V3/ED + OPhủ định: S + had + not + V3/ED + ONghi vấn: Had + S + V3/ED + O?

7.2 Dấu hiệu nhận biết:

Khẳng định : Phủ định : Nghi vấn :

Trong những câu quá khứ hoàn thành thường có sự xuất hiện của các từ sau đây: After, before, as soon as, by the time, when, already, just, since, for…

7.3 Cách dùng

Diễn tả một hành động đã xảy ra, hoàn thành trước một hành động khác trong quá khứ. EX: I had gone to school before Nhung came.

*

8. Quá khứ hoàn thành tiếp diễn (Past Perfect Continuous)

Thì quá khứ hoàn thành xong ( Past Perfect )Thì quá khứ hoàn thành xong tiếp nối được dùng để miêu tả một quy trình xảy ra 1 hành vi mở màn trước một hành vi khác trong quá khứ .

8.1 Công thức thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Khẳng định: S + had + been + V-ing + OPhủ định: S + had+ not + been + V-ingNghi vấn: Had + S + been + V-ing?

8.2 Dấu hiệu nhận biết

Khẳng định : Phủ định : Nghi vấn :

Đối với những câu ở thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn có những từ sau: Until then, by the time, prior to that time, before, after.

8.3 Cách dùng

Nói về một hành động xảy ra kéo dài liên tục trước một hành động khác trong quá khứ. EX: I had been typing for 3 hours before I finished my work.Nói về một hành động xảy ra kéo dài liên tục trước một thời điểm được xác định trong quá khứ. EX: Phong had been playing game for 5 hours before 12pm last night*

9. Tương lai đơn (Simple Future)

Nói về một hành vi xảy ra lê dài liên tục trước một hành vi khác trong quá khứ. EX : Ifor 3 hoursI finished my work. Nói về một hành vi xảy ra lê dài liên tục trước một thời gian được xác lập trong quá khứ. EX : Phonggame for 5 hours12pm last nightThì quá khứ hoàn thành xong tiếp nối ( Past Perfect Continuous )Thì tương lai đơn được sử dụng trong trường hợp khi không có kế hoạch hay quyết định hành động làm gì nào trước khi tất cả chúng ta nói. Chúng ta ra quyết định hành động tự phát tại thời gian nói .

9.1 Công thức thì tương lai đơn

Khẳng định: S + shall/will + V(infinitive) + OPhủ định: S + shall/will + not + V(infinitive) + ONghi vấn: Shall/will + S + V(infinitive) + O?

9.2 Dấu hiệu nhận biết

Khẳng định : Phủ định : Nghi vấn :Trong câu tương lai đơn thường Open những trạng từ sau : Tomorrow, Next day / Next week / next month / next year, in + thời hạn …

9.3 Cách dùng

Diễn tả dự định nhất thời xảy ra ngay tại lúc nói. EX: Are you going to the Cinema? I will go with you.*

10. Thì tương lai tiếp diễn (Future Continuous)

Diễn tả dự tính nhất thời xảy ra ngay tại lúc nói. EX : Are you going to the Cinema ? Iwith you. Thì tương lai đơn ( Future Simple )Thì tương lai tiếp nối được dùng để nói về 1 hành vi đang diễn ra tại một thời gian xác lập trong tương lai .

10.1 Công thức thì tương lai tiếp diễn

Khẳng định: S + shall/will + be + V-ing+ OPhủ định: S + shall/will + not + be + V-ingNghi vấn: Shall/Will + S + be + V-ing?

10.2 Dấu hiệu nhận biết

Khẳng định : Phủ định : Nghi vấn :Những cụm từ : next year, next week, next time, in the future, and soon, … thường Open trong câu tương lai tiếp nối

10.3 Cách dùng

Dùng để nói về một hành động xảy ra trong tương lai tại thời điểm xác định. EX: At 10 o’clock tomorrow, my friends and I will be going to the museum.Dùng nói về một hành động đang xảy ra trong tương lai thì có hành động khác chen vào. EX:When you come tomorrow, they will be playing football.*

11. Thì tương lai hoàn thành (Future Perfect)

Dùng để nói về một hành vi xảy ra trong tương lai tại thời gian xác lập. EX :, my friends and Ithe museum. Dùng nói về một hành vi đang xảy ra trong tương lai thì có hành vi khác chen vào. EX : When you come tomorrow, theyfootball. Thì tương lai tiếp nối ( Future Continuous )Thì tương lai hoàn thành xong ( Future Perfect ) được dùng để diễn đạt hành vi sẽ triển khai xong tới 1 thời gian xác lập trong tương lai .Xem thêm : Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm Thiết Kế Last-Hvac Hãng Lg Design And Service Tools

11.1 Công thức thì tương lai hoàn thành

Khẳng định: S + shall/will + have + V3/EDPhủ định: S + shall/will + not + have + V3/EDNghi vấn: Shall/Wil l+ S + have + V3/ED?

11.2 Dấu hiệu nhận biết

By + thời gian tương lai, By the end of + thời gian trong tương lai, by the time …Before + thời gian tương lai

11.3 Cách dùng

Dùng để nói về một hành động hoàn thành trước một thời điểm xác định trong tương lai. EX: I will have finished my job before 7 o’clock this evening.Dùng để nói về một hành động hoàn thành trước một hành động khác trong tương lai.EX: I will have done the exercise before the teacher come tomorrow.*

12. Tương Lai Hoàn Thành Tiếp Diễn (Future Perfect Continuous)

Khẳng định : Phủ định : Nghi vấn : By + thời hạn tương lai, By the end of + thời hạn trong tương lai, by the time … Before + thời hạn tương laiDùng để nói về một hành vi triển khai xong trước một thời gian xác lập trong tương lai. EX : Imy job7 o’clock this evening. Dùng để nói về một hành vi hoàn thành xong trước một hành vi khác trong tương lai. EX : Ithe exercisethe teacher come tomorrow. Thì tương lai triển khai xong ( Future Perfect )

Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn trong 12 thì tiếng Anh thường được sử dụng khi muốn nhấn mạnh hành động nào đó ở tương lai.

12.1 Công thức thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

Khẳng định: S + shall/will + have been + V-ing + OPhủ định: S + shall/will not/ won’t + have + been + V-ingNghi vấn: Shall/Will + S+ have been + V-ing + O?

12.2 Dấu hiệu nhận biết

Khẳng định : Phủ định : Nghi vấn :For + khoảng chừng thời hạn + by / before + mốc thời hạn trong tương laiEX : for 10 years by the end of this year ( được 10 năm cho tới cuối năm nay )

12.3 Cách dùng

Dùng để nói về sự việc, hành động diễn ra trong quá khứ tiếp diễn liên tục đến tương lai với thời gian nhất định. EX: I will have been working in company for 10 year by the end of next year.Dùng để nhấn mạnh tính liên tục của hành động so với một hành động khác trong tương lai. EX: They will have been talking with each other for an hour by the time I get home.*

Cách nhớ 12 thì trong tiếng Anh hiệu quả

1. Nhớ động từ dùng trong các thì trong tiếng Anh

Dùng để nói về sự việc, hành động diễn ra trong quá khứ tiếp diễn liên tục đến tương lai với thời gian nhất định. EX: Iin company for 10 yearDùng để nhấn mạnh tính liên tục của hành động so với một hành động khác trong tương lai. EX: Theywith each other for an hourI get home.Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn (Future Perfect Continuous)

12 thì trong tiếng Anh đều có những quy tắc riêng, vì thế để có thể dễ dàng hơn trong việc học và ghi nhớ, bạn cần nắm vững các nguyên tắc xây dựng các thì để tránh việc nhầm lẫn:

Đối với những thì tương lai, bắt buộc phải có từ “will” trong câu và động từ có hai dạng là “to be” và “verb-ing”.Đối với những thì quá khứ, động từ cũng như trợ động từ sẽ được chia theo cột thứ 2 trong bảng động từ bất quy tắc.

2. Thường xuyên luyện tập và thực hành

Đối với những thì tương lai, bắt buộc phải có từ “ will ” trong câu và động từ có hai dạng là “ to be ” và “ verb-ing ”. Đối với những thì quá khứ, động từ cũng như trợ động từ sẽ được chia theo cột thứ 2 trong bảng động từ bất quy tắc .Với tiếng Anh nói chung và những thì nói riêng, việc quan trọng nhất vẫn là rèn luyện, thực hành thực tế. Cho dù bạn học rất kỹ kim chỉ nan nhưng nếu không chịu khó thực hành thực tế thì cũng rất nhanh quên .

Hãy chăm chỉ làm bài tập sau mỗi bài học về các thì, chắc chắn, kiến thức về 12 thì trong tiếng Anh sẽ không còn là vấn đề với bạn.

3. Theo học tại một trung tâm có uy tín

Đôi khi việc lựa chọn một TT dạy tiếng Anh là một cách cực kỳ hiệu suất cao so với những ai không hề tự rèn luyện tại nhà. Chưa kể đó, việc học chung với những người khác sẽ giúp bạn bớt nhàm chán hơn so với việc phải tự học một mình. Việc rèn luyện với người khác cũng giúp kỹ năng và kiến thức tiếng Anh của bạn cải tổ nhanh gọn đấyĐã chớp lấy được cấu trúc và cách sử dụng thì trong tiếng Anh, giờ cùng thực thi bài tập nhỏ nhé*

Bài tập 12 thì trong tiếng Anh

Bài 1: Chia thì với các từ cho sẵn trong ngoặc

1. My grandfather never ( fly ) … in an airplane, and he has no intention of ever doing so .2. In all the world, there ( be ) … only 14 mountains that ( reach ) … above 8,000 meters .3. When I ( come ) …., she ( leave ) …. for Nha Trang 10 minutes ago .4. Tomorrow I’m going to leave for home. When I ( arrive ) … at the airport, Mary ( wait ) … for me .5. I ( visit ) … my uncle’s home regularly when I ( be ) … a child .6. David ( wash ) … his hands. He just ( repair ) … the TV set .7. The car ( be ) … ready for him the time he ( come ) … tomorrow .8. When we ( arrive ) … in London tonight, it probably ( rain ) … .9. London ( change ) … a lot since we first ( come ) … to live here .10. On arriving at home I ( find ) … that she just ( leave ) … a few minutes before .

Đáp án:

1. has never flown2. are – read3. came – had left4. arrive – will be waiting5. visited – was6. is washing – has just repaired7. will have been – comes8. arrive – will probably be raining9. has changed – came10. found – had just left

Bài 2: Chọn đáp án đúng cho mỗi câu dưới đây

1. Look ! The singer is ____ and _____ on the stage now. A. singing / dancingB. sing / danceC. sung / dancedD. sings / dances2. She always ___ up at 8 o’clock in the morning. A. gotB. gottenC. getD. gets3. Yesterday, when he ____ the street, he ____ a stray cat. A. crosses / seesB. is crossing / seesC. was crossing / sawD. was crossing / was seeing4. Hello ! I hope you ______ for too long here. A. have been waitingB. have not been waitingC. waitedD. do not wait5. We ______ tolerate this kind of rule violation in the future. A. willB. wouldC. did notD. will not

6. If you ______ me mad, we ____ out last night.A. didn’t make/wentB. hadn’t made/would have goneC. hadn’t make/would have goneD. didn’t made/went7. My mom _____ on giving me this umbrella, because it _____.A. insists/rainsB. insisted/rainedC. insists/is going to rainD. insisted/rainsĐáp án:

1. A2. D3. C4. B5. D6. B7. C

Bài 3: Tìm lỗi sai và sửa

1. They took my pencils, ripped my books and then laugh at me .2. Susie goes out 4 hours ago and hasn’t come back, I’m worried .3. How did I met your mother ? Well, we were both running late for work that day and then we was bumped into each other .4. Honey, have you seen my white shirt anywhere ? Our daughter need it for a school project .5. By the time I came, she is no where to be seen .6. Stop ! You being hurting yourself !7. This tuy nhiên is so good that I have been listening to it since 4 hours .

Đáp án:

1. laugh -> laughed2. goes -> went3. was bumped -> bumped4. need -> needs

5. is -> was

6. being hurting -> are hurting7. since -> for

Trên đây  12 thì trong tiếng Anh dành cho người mới bắt đầu tại. Ngoài ra bạn có thể nâng cao kiến thức Tiếng Anh bằng việc thường xuyên ghé thăm Website darkedeneurope.com. Hi vọng bạn sẽ tìm thấy nhưng thông tin hữu ích trong bài viết này đây.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.