imager 1 4348 700
Sau danh từ là gìTừ loại Tiếng Anh gồm 5 loại chính là : Danh từ, động từ, tính từ, trạng từ, giới từ, từ hạn định .Bạn đang xem : Sau danh từ là gìBạn đang xem: Sau danh từ là từ loại gì

Tiếng Anh cũng như các thứ tiếng khác, nó có rất nhiều từ ngữ khác nhau. Do đó người ta phải bỏ những từ này vào trong các loại từ khác nhau.

Mỗi từ loại Tiếng Anh này đóng một vai trò và công dụng riêng không liên quan gì đến nhau trong câu. Nếu muốn sử dụng tiếng Anh tốt hơn, tất cả chúng ta cần biết những từ ngữ thuộc những từ loại nào và có công dụng gì .Việc xác lập từ loại Tiếng Anh thường gây “ hoảng sợ ” cho rất nhiều bạn. Vì vậy thời điểm ngày hôm nay ttmn.mobi English Center sẽ giúp những bạn “ Thông ” não kỹ năng và kiến thức về từ loại Tiếng Anh qua bài tổng hợp sau đây .Let’s check it out ! ! !
*
Từ loại trong Tiếng Anh – ttmn.mobi English Center

1. Danh từ Tiếng Anh

Từ loại trong Tiếng Anh – ttmn.mobi English Center

Định nghĩa

Danh từ trong tiếng Anh là Noun, viết tắt là chữ N. Danh từ là cái từ mà chỉ ra cái “danh”. Danh là “tên”, giống như “biệt danh” hay “chức danh”.

Danh từ là những từ chỉ người, sinh vật, sự vật, vấn đề, khái niệm, hiện tượng kỳ lạ, ..

Vị trí của danh từ trong câu

Danh từ làm chủ ngữ trong câuDanh từ làm chủ ngữ trong câuThường đứng ở đầu câu và sau trạng ngữ chỉ thời hạn .

Ví dụ: Yesterday Hue went home at 9.pm. (Hôm qua Huệ về nhà lúc 9 giờ tối)

Hue là danh từ tên riêng, đứng đầu câu và sau danh từ chỉ thời hạn là Yesterday, đóng vai trò làm chủ ngữ .Danh từ đứng sau tính từDanh từ đi sau những tính từ chiếm hữu như : my, your, our, their, his, her, its. Hoặc những tính từ khác như good, beautiful … .

Ví dụ: Hoa is a my student. (Hoa là học sinh của tôi)

Trong câu trên, ta thấy sau tính từ sở hữu my (của tôi) là danh từ student (học sinh).

Danh từ làm tân ngữ, đứng sau động từ

Ví dụ: We love English. (chúng tôi yêu Tiếng Anh)

Sau động từ Love là danh từ EnglishDanh từ đứng sau “enough”

Ex: Hoan didn’t have enough money to buy that computer. (Hoàn đã không có đủ tiền để mua chiếc máy tính kia)

Danh từ đứng au các mạo từCác mạo từ như : a, an, theHoặc những từ như this, that, these, those, each, every, both, no, some, any, few, a few, little, a little, …Ví dụ : This book is an interesting book .Danh từ đứng sau giới từCác giới từ như : in, on, of, with, under, about, at …

Ví dụ: Phuong Nguyen is good at dancing. (Phượng Nguyễn rất giỏi về nhảy nhót)

Dấu hiệu nhận biết 

Danh từ Tiếng Anh thường có hậu tố là :tion: nation,education,instruction……….sion: question, television ,impression,passion……..ment: pavement, movement, environmemt….ce: differrence, independence,peace………..ness: kindness, friendliness……

2. Tính từ trong Tiếng Anh

: nation, education, instruction … … …. : question, television, impression, passion … … .. : pavement, movement, environmemt …. : differrence, independence, peace … … … .. : kindness, friendliness … …

Tính từ trong tiếng Anh là Adjective, viết tắt là Adj. Tính từ là từ mà nêu ra tính chất của sự vật, sự việc, hiên tượng.

Vị trí của tính từ trong câu

Tính từ thường đứng ở những vị trí sauTính từ đứng trước danh từTính từ đứng trước danh từAdj + N

Ví dụ: My Tam is a famous singer.

Tính từ đứng sau động từ liên kết:Tính từ đứng sau động từ link :tobe / seem / appear / feel / taste / look / keep / get + adj

Ví dụ: She is beautiful

Tom seems tired now.

Chú ý : cấu trúc keep / make + O + adj

Ví dụ: He makes me happy

Tínd từ đứng sau “ too”Tínd từ đứng sau “ too ”S + tobe / seem / look …. + too + adj …

Ví dụ: He is too short to play basketball.

Tính từ đứng trước “enough”Tính từ đứng trước “ enough ”S + tobe + adj + enough …

Ví dụ: She is tall enough to play volleyball.

Xem thêm : Đô Thị Thông Minh Là Gì ? Những Đặc Điểm Cơ Bản Của TP Thông MinhTrong cấu trúc so…that:Trong cấu trúc so … that :tobe / seem / look / feel … .. + so + adj + that

Ví dụ: The weather was so bad that we decided to stay at home

Tính từ còn được dùng dưới các dạng so sánh (lưu ý tính từ dài hay đứng sau more, the most, less, as….as)Tính từ còn được dùng dưới những dạng so sánh ( chú ý quan tâm tính từ dài hay đứng sau more, the most, less, as …. as )

Huyen is the most intelligent student in my class

Tính từ trong câu cảm thánTính từ trong câu cảm thánHow + adj + S + VWhat + ( a / an ) + adj + N

Dấu hiệu nhận biết tính từ

al: national, cutural…ful: beautiful, careful, useful,peaceful…ive: active, attractive ,impressive……..able: comfortable, miserable…ous: dangerous, serious, homorous,continuous,famous…cult: difficult…ish: selfish, childish…ed: bored, interested, excited…y: danh từ+ Y thành tính từ : daily, monthly, friendly, healthy…

3. Động từ trong Tiếng Anh

: national, cutural … : beautiful, careful, useful, peaceful … : active, attractive, impressive … … .. : comfortable, miserable … : dangerous, serious, homorous, continuous, famous … : difficult … : selfish, childish … : bored, interested, excited … : danh từ + Y thành tính từ : daily, monthly, friendly, healthy …

Động từ tiếng Anh là Verb, được viết tắt là chữ V. Động từ chỉ hành động (drive, run, play, …) hoặc chỉ trạng thái của chủ ngữ (seem, feel,…).

Trọng một hoàn toàn có thể không có chủ ngữ, tân ngữ nhưng nhất thiết phải có động từ

Vị trí của động từ

Động từ thường đứng sau Chủ ngữ: Lam Anh plays volleyball everyday.Động từ đứng sau trạng từ chỉ tần suất: I usually get up late.: Lam Anh plays volleyball everyday. : I usually get up late .Một số trạng từ chỉ tần suất thường gặp :Always: luôn luônUsually: thường thườngOften : thườngSometimes: Đôi khiSeldom: Hiếm khiNever: Không bao giờ

Cách nhận biết động từ

Always : luôn luônUsually : thường thườngOften : thườngSometimes : Đôi khiSeldom : Hiếm khiNever : Không khi nàoĐộng từ thường kết thúc bởi những đuôi sau : – ate, – ain – flect, – flict – spect, – scribe, – ceive, – fy, – ise / – ize, – ude, – ide, – ade, – tend, v.v … Ví dụ : Compensate, Attain, Reflect, Inflict, Respect, Describe, Deceive, Modify, Industrialise / ize, Illude, Divide, Evade, Extend, v.v …

Một số quy tắc biến đổi từ loại

Động từ đuôi –ate danh từ thường là –ation: Compensate -> CompensationĐộng từ đuôi –ceive danh từ là –ception: Deceive -> DeceptionĐộng từ đuôi –scribe danh từ là –scription: Inscribe -> InscriptionĐộng từ đuôi –ade/-ude/-ide danh từ thường là –asion/-usion/-ision: Illude -> Illusion, Protrude -> Protrusion, Divide -> DivisionĐộng từ đuôi –ise/-ize danh từ là –isation/-ization: Modernise/ize -> Modernisation/zationTính từ đuôi –ant/-ent danh từ là –ance/-ence: Important -> Importance, Evanescent -> EvanescenceTính từ đuôi –able/-ible danh từ là –bility: Responsible -> Responsibility.

4. Trạng từ trong Tiếng Anh

Động từ đuôi – ate danh từ thường là – ation : Compensate -> CompensationĐộng từ đuôi – ceive danh từ là – ception : Deceive -> DeceptionĐộng từ đuôi – scribe danh từ là – scription : Inscribe -> InscriptionĐộng từ đuôi – ade / – ude / – ide danh từ thường là – asion / – usion / – ision : Illude -> Illusion, Protrude -> Protrusion, Divide -> DivisionĐộng từ đuôi – ise / – ize danh từ là – isation / – ization : Modernise / ize -> Modernisation / zationTính từ đuôi – ant / – ent danh từ là – ance / – ence : Important -> Importance, Evanescent -> EvanescenceTính từ đuôi – able / – ible danh từ là – bility : Responsible -> Responsibility .

Trạng từ tiếng Anh là Adverb, được viết tắt là Adv. Trạng từ là từ nêu ra trạng thái hay tình trạng.

Vị trí của trạng từ

Trạng từ đứng trước động từ thườngTrạng từ đứng trước động từ thường( nhất là những trạng từ chỉ tàn suất : often, always, usually, seldom …. )

Ví dụ: We often get up at 6 a.m.

Trạng từ đứng giữa trợ động từ và động từ thường

Ví dụ: I have recently finished my homework.

Trạng từ đứng sau động từ tobe/seem/look… và trước tính từtobe / feel / look … + adv + adj

Ví dụ: Hoai Phuong is very nice.

Trạng từ đứng sau “too”Trạng từ đứng sau “ too ”V ( thường ) + too + adv

Ví dụ: Quynh Trang speaks too quickly.

Trạng từ đứng trước “enough”Trạng từ đứng trước “ enough ”V ( thường ) + adv + enough

Ví dụ: My teacher speaks slowly enough for me to understand.

Trạng từ trong cấu trúc so….thatTrạng từ trong cấu trúc so …. thatV ( thường ) + so + adv + that

Ví dụ: Nam drove so fast that he caused an accident.

Trạng từ thường đứng cuối câuTrạng từ thường đứng cuối câu

Ví dụ: The doctor told me to eat slowly.

Trạng từ cũng thường đứng một mình ở đầu câu, hoặc giữa câu và cách các thành phần khác của câu bằng dấu phẩy(,)

Ví dụ: Yesterday, I buy a new T-Shirt

Cách nhận biết trạng từ

Trạng từ thường được xây dựng bằng cách thêm đuôi “ ly ” vào tính từVí dụ : beautifully, usefully, carefully, bly, badlyLưu ý có 1 số ít trạng từ đặc biệt quan trọng không tuân theo quy tắc trên, cần ghi nhớgood welllate late/latelyill illfast fast

5. Giới từ trong Tiếng ANh

good welllate late / latelyill illfast fast

Giới từ trong Tiếng Anh là preposition, viết tắt là chữ Pre. Các giới từ quen thuộc như là: in, on, at, with, for… Giới từ chỉ sự liên quan giữa các từ loại trong cụm từ, trong câu. Những từ thường đi sau giới từ là tân ngữ (Object), Verb + ing, Cụm danh từ ..

Ví dụ: I went into my room. 

Hue was sitting in the room at that time.

Vị trí của giới từ trong tiếng anh

Tính từ đứng sau TO BE, trước danh từ

Ví dụ: My laptop is on the table. 

Giới từ đứng sau động từ: Có thể liền sau động từ, có thể bị 1 từ khác chen giữa động từ và giới từ.: Có thể liền sau động từ, hoàn toàn có thể bị 1 từ khác chen giữa động từ và giới từ .

Ví dụ: I live in Hanoi

Take out your pen

Giới từ đứng sau tính từ

Ví dụ: She is angry with her boyfriend

Các loại giới từ thường gặp trong Tiếng Anh

1) Giời từ chỉ thời gian: -At : vào lúc ( thường đi với giờ )-On : vào ( thường đi với ngày )-In : vào ( thường đi với tháng, năm, mùa, thế kỷ )-Before: trước -After : sau -During : ( trong khoảng) ( đi với danh từ chỉ thời gian )
2) Giời từ chỉ nơi chốn: -At : tại ( dùng cho nơi chốn nhỏ như trường học, sân bay…)- In : trong ( chỉ ở bên trong ), ở ( nơi chốn lớn thành phố, tỉnh, vương quốc, lục địa … )

-On,above,over : trên

_On : ở trên nhưng chỉ tiếp xúc mặt phẳng .

3) Giời từ chỉ sự chuyển dịch: -To, into, onto : dến+to: chỉ hướng tiếp cận tới người,vật,địa điểm.+into: tiếp cận và vào bên trong vật,địa điểm đó+onto: tiếp cận và tiếp xúc bề mặt,ở phía ngoài cùng của vật,địa điểm-From: chỉ nguồn gốc xuất xứ Ex: i come from vietnamese-Across : ngang qua Ex: He swims across the river. ( anh ta bơi ngang qua sông)-Along : dọc theo-Round,around,about: quanh
4) Giới từ chỉ thể cách: -With : với -Without : không, không có-According to: theo-In spite of : mặc dù-Instead of : thay vì
5) Giới từ chỉ mục đích: -To : để-In order to : để-For : dùm, dùm cho-Ex: Let me do it for you : để tôi làm nó dùm cho bạn. -So as to: để
5) Giới từ chỉ nguyên do: -Thanks to : nhờ ở-Ex: Thanks to your help, I passed the exam ( nhờ sự giúp đở của bạn mà tôi thi đậu).-Through : do, vì-Ex: Don’t die through ignorance ( đừng chết vì thiếu hiểu biết).-Because of : bởi vì -Owing to : nhờ ở, do ở-Ex: Owing to the drought,crops are short ( vì hạn hán nên mùa màng thất bát)-By means of : nhờ, bằng phương tiện

6. Từ hạn định trong Tiếng Anh

Các từ hạn định rất quen thuộc là a/an và the.

Khóa Ngữ pháp tiếng Anh MIỄN PHÍ đang chờ đón những bạn học viên sau cuối. Nhanh tay đăng kí để trở thành 1 thành viên của lớp nào !

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.