imager 1 6398 700

> Giáo dục, tuyển sinh, tiếng anh, học tiếng anh, ngữ pháp tiếng anh

1. So sánh bằng

Cấu trúc sử dụng là as …. as Cấu trúc sử dụng là as …. as

S + V + as + adj/ adv + as + noun/ pronoun

Nếu là phủ định, as thứ nhất có thể thay bằng so (chỉ để dễ đọc – informal English) Sau as phải là một đại từ nhân xưng chủ ngữ, không được là một tân ngữ (Lỗi cơ bản) Danh từ cũng có thể được dùng để so sánh trong trường hợp này, nhưng nên nhớ trước khi so sanh phải đảm bảo rằng danh từ đó phải có các tính từ tương đương. Nếu là phủ định, as thứ nhất hoàn toàn có thể thay bằng so ( chỉ để dễ đọc – informal English ) Sau as phải là một đại từ nhân xưng chủ ngữ, không được là một tân ngữ ( Lỗi cơ bản ) Danh từ cũng hoàn toàn có thể được dùng để so sánh trong trường hợp này, nhưng nên nhớ trước khi so sanh phải bảo vệ rằng danh từ đó phải có những tính từ tương tự .

S + V + the same + (noun) + as + noun/ pronoun

My house is as high as his. My house is the same height as his. The same…as > My house is as high as his. My house is the same height as his. The same … as >

*
Công thức so sánh tính từ trong tiếng Anh Chú ý, trong tiếng Anh ( A-E ), different than … cũng hoàn toàn có thể được dùng nếu sau chúng là một mệnh đề hoàn hảo. Tuy nhiên trường hợp này không thông dụng và không đưa vào những bài thi ngữ pháp : His appearance is different from what I have expected. Bạn đang xem : Much more là gì … than I have expected. ( A-E )

S + V +adjective_er/ (adverb_er)/ (more + adj/adv) / (less + adj/adv) + THAN + noun/ pronoun

Khi so sánh một người/ một vật với tất cả những người hoặc vật khác phải thêm elsesau anything/anybody… Khi so sánh một người / một vật với tổng thể những người hoặc vật khác phải thêm elsesau anything / anybody …Ex : He is smarter than anybody else in the class .Bạn đang xem : Much more than là gì Để nhấn mạnh so sánh, có thể thêm much/far trước so sánh, công thức: Để nhấn mạnh vấn đề so sánh, hoàn toàn có thể thêm much / far trước so sánh, công thức :

S + V + far/much + Adj/Adv_er + than + noun/pronoun

S + V + far/much + more + Adj/Adv + than + noun/pronoun

Harry’s watch is far more expensive than mine He speaks English much more rapidly than he does Spanish. Danh từ cũng có thể dùng để so sánh bằng hoặc hơn kém, nhưng trước khi so sánh phải xác định xem đó là danh từ đếm được hay không đếm được, vì đằng trước chúng có một số định ngữ dùng với 2 loại danh từ đó. Công thức: Harry’s watch is far more expensive than mine He speaks English much more rapidly than he does Spanish. Danh từ cũng hoàn toàn có thể dùng để so sánh bằng hoặc hơn kém, nhưng trước khi so sánh phải xác lập xem đó là danh từ đếm được hay không đếm được, vì đằng trước chúng có 1 số ít định ngữ dùng với 2 loại danh từ đó. Công thức :

S + V + as + many/much/little/few + noun + as + noun/pronoun

S + V + more/fewer/less + noun + than + noun/pronoun

He earns as much money as his father. February has fewer day than March. Their jobs allow them less freedom than ours does. Lưu ý (quan trọng): Đằng sau as và than của các mệnh đề so sánh có thể loại bỏ chủ ngữ nếu nó trùng hợp với chủ ngữ thứ nhất, đặc biệt là khi động từ sau than vàas ở dạng bị động. Lúc này than và as còn có thêm chức năng của một đại từ quan hệ thay thế. Their marriage was as stormy as had been expected (Incorrect: as it had been expected). Anne is going to join us, as was agreed last week (Incorrect: as it was agreed last week). He worries more than was good for him (Incorrect: than it/what is good for him). He earns as much money as his father. February has fewer day than March. Their jobs allow them less freedom than ours does. : Đằng sau as và than của những mệnh đề so sánh hoàn toàn có thể vô hiệu chủ ngữ nếu nó trùng hợp với chủ ngữ thứ nhất, đặc biệt quan trọng là khi động từ sau than vàas ở dạng bị động. Lúc này than và as còn có thêm công dụng của một đại từ quan hệ thay thế sửa chữa. Their marriage was as stormy as had been expected ( Incorrect : as it had been expected ). Anne is going to join us, as was agreed last week ( Incorrect : as it was agreed last week ). He worries more than was good for him ( Incorrect : than it / what is good for him ) .

*Hoặc các tân ngữ cũng có thể bị loại bỏ sau các động từ ở mệnh đề sau THAN và AS:

Don’t lose your passport, as I did last year (Incorrect: as I did it last year). They sent more than I had ordered (Incorrect: than I had ordered it). She gets her meat from the same butcher as I go to (Incorrect: as I go to him).

3. So sánh hợp lý

Khi so sánh nên nhớ: các mục dùng để so sánh phải tương đương nhau: người-người, vật-vật. Bởi vậy mục so sánh hợp lý sẽ là: Sở hữu cách Don’t lose your passport, as I did last year ( Incorrect : as I did it last year ). They sent more than I had ordered ( Incorrect : than I had ordered it ). She gets her meat from the same butcher as I go to ( Incorrect : as I go to him ). Khi so sánh nên nhớ : những mục dùng để so sánh phải tương tự nhau : người-người, vật-vật. Bởi vậy mục so sánh hài hòa và hợp lý sẽ là : Sở hữu cáchIncorrect : His drawings are as perfect as his instructor. ( Câu này so sánh những bức tranh với người hướng dẫn ) Correct : His drawings are as perfect as his instructor’s. ( instructor \ ” s = instructor \ ” s drawings ) Dùng thêm that of cho danh từ số ít: Dùng thêm that of cho danh từ số ít :Incorrect : The salary of a professor is higher than a secretary. ( Câu này so sánh salary với secretary ) Correct : The salary of a professor is higher than that of a secretary. ( that of = the salary of ) Dùng thêm those of cho các danh từ số nhiều: Dùng thêm those of cho những danh từ số nhiều :Incorrect : The duties of a policeman are more dangerous than a teacher. ( Câu này so sánh duties với teacher ) Correct : Theduties of a policeman are more dangerous than those of a teacher hoc tieng anh ( those of = the duties of )

4. So sánh đặc biệt

Sử dụng : far farther further farthest furthest little less least much more most many more most good better best well bad worse worst badly little less least much more most many more most good better best well bad worse worst badlyLưu ý : farther : dùng cho khoảng cách further : dùng cho thông tin hoặc một số trường hợp trừu tượng khác The distance from your house to school is farther than that of mine. If you want more/further information, please call to the agent. Next year he will come to the U.S for his further (= more) education

5. So sánh đa bội

Tương đương cấu trúc tiếng Việt: gấp rưỡi, gấp hai…

further : dùng cho thông tin hoặc một số trường hợp trừu tượng khác The distance from your house to school is farther than that of mine. If you want more/further information, please call to the agent. Next year he will come to the U.S for his further (= more) educationTương đương cấu trúc tiếng Việt: gấp rưỡi, gấp hai…

This encyclopedy costs twice as much as the other one .Xem thêm : Địa Hình Cácxtơ Là Gì ? Các Dạng Địa Hình Karst Tại Nước Ta ? Ex : Jerome has half as many records now as I had last year. Ngữ pháp hiện đại ngày nay, đặc biệt là ngữ pháp Mỹ cho phép dùng so sánh hơn kém đến gấp 3 lần trở lên, nhưng đối với gấp 2 hoặc 1/2 thì tuyệt đối không. Ngữ pháp văn minh thời nay, đặc biệt quan trọng là ngữ pháp Mỹ được cho phép dùng so sánh hơn kém đến gấp 3 lần trở lên, nhưng so với gấp 2 hoặc 50% thì tuyệt đối không .Các lối nói : twice that many / twice that much = gấp đôi ngần ấy … chỉ được dùng trong khẩu ngữ, không được dùng để viết.

6. So sánh kép

Là loại so sánh với cấu trúc: Càng… càng… Các Adj/Adv so sánh phải đứng ở đầu câu, trước chúng phải có The Là loại so sánh với cấu trúc : Càng … càng … Các Adj / Adv so sánh phải đứng ở đầu câu, trước chúng phải có The

The + comparative + S + V + the + comparative + S + V

The hotter it is, the more miserable I feel. Nếu chỉ một vế có Adj/Adv so sánh thì vế còn lại có thể dùng The more Nếu chỉ một vế có Adj / Adv so sánh thì vế còn lại hoàn toàn có thể dùng The more

The more + S + V + the + comparative + S + V

The more you study, the smarter you will become. Sau The more ở vế thứ nhất có thể có that nhưng không nhất thiết. Sau The more ở vế thứ nhất hoàn toàn có thể có that nhưng không nhất thiết .The more ( that ) you study, the smarter you will become. The more ( that ) we know about it, the more we are assured Trong trường hợp nếu cả hai vế đều có thành ngữ it is thì bỏ chúng đi Trong trường hợp nếu cả hai vế đều có thành ngữ it is thì bỏ chúng điThe shorter ( it is ), the better ( it is ). Hoặc nếu cả hai vế đều là to be thì bỏ đi Hoặc nếu cả hai vế đều là to be thì bỏ điThe closer to one of the Earth’s pole ( is ), the greater the gravitational force ( is ). Các thành ngữ: all the better (càng tốt hơn), all the more (càng… hơn), not… any the more… (chẳng… hơn… tí nào), none the more… (chẳng chút nào) dùng để nhấn rất mạnh cho các tính từ hoặc phó từ được đem ra so sánh đằng sau. Nó chỉ được dùng với các tính từ trừu tượng: Sunday mornings were nice. I enjoyed them all the more because Sue used to come round to breakfast. (các sáng chủ nhật trời thật đẹp. Tôi lại càng thích những sáng chủ nhật đó hơn nữu vì Sue thường ghé qua ăn sáng.) He didn’t seem to be any the worse for his experience. (Anh ta càng khá hơn lên vì những kinh nghiệm của mình.) He explained it all carefully, but I was still none the wiser. (Anh ta giải thích toàn bộ điều đó cẩn thận nhưng tôi vẫn không sáng ra chút nào cả.) Cấu trúc này tuyệt đối không dùng cho các tính từ cụ thể. ngữ pháp tiếng anh

7. Cấu trúc No sooner… than = Vừa mới … thì đã…

Chỉ dùng cho thời Quá khứ và thời Hiện tại, không dùng cho thời Tương lai. No sooner đứng ở đầu một mệnh đề, theo sau nó là một trợ động từ đảo lên trước chủ ngữ để nhấn mạnh, than đứng ở đầu mệnh đề còn lại: Các thành ngữ : all the better ( càng tốt hơn ), all the more ( càng … hơn ), not … any the more … ( chẳng … hơn … tí nào ), none the more … ( chẳng chút nào ) dùng để nhấn rất mạnh cho những tính từ hoặc phó từ được đem ra so sánh đằng sau. Nó chỉ được dùng với những tính từ trừu tượng : Sunday mornings were nice. I enjoyed them all the more because Sue used to come round to breakfast. ( những sáng chủ nhật trời thật đẹp. Tôi lại càng thích những sáng chủ nhật đó hơn nữu vì Sue thường ghé qua ăn sáng. ) He didn’t seem to be any the worse for his experience. ( Anh ta càng khá hơn lên vì những kinh nghiệm tay nghề của mình. ) He explained it all carefully, but I was still none the wiser. ( Anh ta lý giải hàng loạt điều đó cẩn trọng nhưng tôi vẫn không sáng ra chút nào cả. ) Cấu trúc này tuyệt đối không dùng cho những tính từ đơn cử. ngữ pháp tiếng anhChỉ dùng cho thời Quá khứ và thời Hiện tại, không dùng cho thời Tương lai. No sooner đứng ở đầu một mệnh đề, theo sau nó là một trợ động từ hòn đảo lên trước chủ ngữ để nhấn mạnh vấn đề, than đứng ở đầu mệnh đề còn lại :No sooner + auxiliary + S + V + than + S + V No sooner had we started out for California than it started to rain. ( Past ) Một ví dụ ở thời hiện tại ( will được lấy sang dùng cho hiện tại ) No sooner will he arrive than he want to leave.(Present) Một cấu trúc tương đương cấu trúc này: No sooner … than … = Hardly/Scarely … when Vd: Scarely had they felt in love each other when they got maried. No sooner will he arrive than he want to leave. ( Present ) Một cấu trúc tương tự cấu trúc này : Vd : Scarely had they felt in love each other when they got maried .Lưu ý : No longer … = not … anymore = không … nữa, dùng theo cấu trúc : S + no longer + Positive Verb

8. So sánh giữa 2 người hoặc 2 vật

Khi so sánh giữa 2 người hoặc 2 vật, chỉ được dùng so sánh hơn kém, không được dùng so sánh bậc nhất, mặc dù trong một số dạng văn nói và cả văn viết vẫn chấp nhận so sánh bậc nhất. (Lỗi cơ bản). Trước adj và adv so sánh phải có the, trong câu có thành ngữ of the two + nounthành ngữ có thể đứng đầu hoặc cuối câu. Of the two shirts, this one is the prettier

9. So sánh bậc nhất

Dùng khi so sánh 3 người hoặc 3 vật trở lên: Đối với tính từ và phó từ ngắn dùng đuôi est. Đối với tính từ và phó từ dài dùng most hoặc least. Đằng trước so sánh phải có the. Dùng giới từ in với danh từ số ít. Khi so sánh giữa 2 người hoặc 2 vật, chỉ được dùng so sánh hơn kém, không được dùng so sánh bậc nhất, mặc dầu trong 1 số ít dạng văn nói và cả văn viết vẫn gật đầu so sánh bậc nhất. ( Lỗi cơ bản ). Trước adj và adv so sánh phải có the, trong câu có thành ngữ of the two + nounthành ngữ hoàn toàn có thể đứng đầu hoặc cuối câu. Of the two shirts, this one is the prettierDùng khi so sánh 3 người hoặc 3 vật trở lên : Đối với tính từ và phó từ ngắn dùng đuôi est. Đối với tính từ và phó từ dài dùng most hoặc least. Đằng trước so sánh phải có the. Dùng giới từ in với danh từ số ít .

John is the tallest boy in the family

Dùng giới từ of với danh từ số nhiều Dùng giới từ of với danh từ số nhiều

Deana is the shortest of the three sisters

Sau thành ngữ One of the + so sánh bậc nhất + noun phải đảm bảo chắc chắn rằngnoun phải là số nhiều, và động từ phải chia ở số ít. Sau thành ngữ One of the + so sánh bậc nhất + noun phải bảo vệ chắc như đinh rằngnoun phải là số nhiều, và động từ phải chia ở số ít .

One of the greatest tennis players in the world is Johnson.

Từ khoá tương quan đến tính từ trong tiếng anh : cách dùng tính từ trong tiếng anh, 6 tính từ trong tiếng anh, tính từ trong tiếng anh là gì, tính từ chiếm hữu trong tiếng anh, list tính từ trong tiếng anh, những tính từ trong tiếng anh, định nghĩa tính từ trong tiếng anh, vị trí của những tính từ trong tiếng anh

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.