ham round rounddown roundup trong excel 4 052314
Bạn muốn làm tròn số thập phân lên hoặc xuống tùy vào mỗi bài toán. Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết cụ thể cách sử dụng Hàm ROUND, ROUNDDOWN, ROUNDUP – Các hàm làm tròn số thập phân trong excel .

1. Hàm ROUND

Mô tả: Hàm thực hiện làm tròn một số tới một số chữ số đã xác định.

Cú pháp: ROUND(number, num_digits).

Trong đó:

number: Giá trị cần làm tròn, là tham số bắt buộc.

num_digits: Số chữ số cần làm tròn, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Nếu giá trị num_digits > 0 hàm thực thi làm tròn tới số vị trí thập phân đã xác lập .
– Nếu giá trị num_digits = 0 hàm triển khai làm tròn tới số nguyên gần nhất .
– Nếu giá trị num_digits < 0 hàm triển khai làm tròn sang bên trái dấu thập phân .

– Trường hợp muốn làm tròn tới một bội số cụ thể sử dụng hàm MROUND.

2. Hàm ROUNDDOWN

Mô tả: Hàm thực hiện làm tròn số xuống (tiến gần tới 0 hay số đằng trước nó).

Cú pháp: ROUNDDOWN(number, num_digits).

Trong đó :

number: Giá trị muốn làm tròn.

num_digits: Số chữ số muốn làm tròn.

Chú ý:

– Hàm Rounddown phương pháp giống như hàm Round chỉ khác nó luôn có khuynh hướng làm tròn xuống .
– Nếu giá trị num_digits > 0 hàm triển khai làm tròn xuống .
– Nếu giá trị num_digits = 0 hàm thực thi làm tròn xuống tới số nguyên gần nhất .
– Nếu giá trị num_digits < 0 hàm thực thi làm tròn xuống sang bên trái dấu thập phân .

3. Hàm ROUNDUP

Mô tả: Hàm làm tròn một số theo hướng tiến gần đến số đằng sau nó hay làm tròn hướng ra xa số 0.

Cú pháp: ROUNDUP(number, num_digits).

Trong đó:

number: Giá trị muốn làm tròn.

num_digits: Số chữ số muốn làm tròn.

Chú ý:

– Hàm Roundup phương pháp giống hàm Round nhưng chỉ khác hàm làm tròn lên .
– Nếu giá trị number = 0 hàm triển khai làm tròn tới số nguyên gần nhất .
– Nếu number < 0 hàm triển khai làm tròn về phía bên trái của dấu thập phân . - Trường hợp num_digits < 0 hàm triển khai làm tròn lên về phía bên trái của dấu thập phân .

4. Ví dụ sử dụng với 3 hàm trên

Với cùng giá trị hãy thử nghiệm với những hàm làm tròn với số chữ số khác nhau :

Hàm ROUND, ROUNDDOWN, ROUNDUP trong Excel

Tại ô cần tính ROUNDDOWN nhập công thức: =ROUNDDOWN(B7,C7).

Hàm ROUND, ROUNDDOWN, ROUNDUP trong Excel 2

Nhấn Enter kết quả nhận được:

Hàm ROUND, ROUNDDOWN, ROUNDUP trong Excel 3

Tương tự nhập công thức với hàm Round và kết quả là:

Hàm ROUND, ROUNDDOWN, ROUNDUP trong Excel 4

Với hàm ROUNDUP:

Hàm ROUND, ROUNDDOWN, ROUNDUP trong Excel 5

Tương tự copy công thức cho những ô còn lại -> hiệu quả là :

Hàm ROUND, ROUNDDOWN, ROUNDUP trong Excel 6

Dựa vào bảng hiệu quả trên bạn hoàn toàn có thể so sánh những giá trị của 3 hàm với cùng 1 giá trị làm tròn và cùng số chữ số cần làm tròn. Khi số chữ số có giá trị âm giá trị của 3 hàm trọn vẹn khác nhau .
Trên đây là hướng dẫn cụ thể về cú pháp và cách sử dụng những hàm làm tròn .
Chúc những bạn thành công xuất sắc !

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.