9 300x260 1

Trên Microsoft Excel được tích hợp nhiều hàm tính toán khác nhau, bao gồm cả hàm nhân hay hàm Product. Trong bài viết dưới đây Ben Computer sẽ hướng dẫn bạn chi tiết cách sử dụng hàm nhân trong Excel.

Công thức hàm hàm nhân, hàm Product trong Excel

Hàm nhân, hàm Product trong Excel có công thức như dạng dưới đây :

PRODUCT(number1, number2, number3, … )

Trong đó:

number1, number2, number3, … là các số cần nhân trong khoảng từ 1 đến 255. Các tham số này có thể chứa tham chiếu ô, công thức hoặc hàm. Nếu các tham số hàm nhân, hàm Product Excel này chứa các mảng hoặc tham chiếu ô, với những ô trống, giá trị logic, văn bản, Excel sẽ bị bỏ qua.

Một số ví dụ hàm nhân, hàm Product trong Excel

Dưới đây là một số ít ví dụ về cách sử dụng hàm nhân, hàm Product trong Excel :

1. Ví dụ 1:

= PRODUCT ( 4,3 ) : hàm nhân Excel này triển khai phép nhân 4 × 3, trả về giá trị là 12 .

2. Ví dụ 2:

= PRODUCT ( A1 : A4 ) : tựa như, hàm Excel này thực thi phép nhân giá trị trong những ô từ A1 đến A4 .

3. Ví dụ 3:

= PRODUCT ( C3 : C5 ) / 2 : hàm Excel này thực thi phép nhân những giá trị trong ô C3, C4 và C5, rồi chia cho 2 .

4. Ví dụ 4:

Giả sử tất cả chúng ta có bảng tính như dưới đây :
Ví dụ 4: Hàm nhân trong Excel - Ảnh 1
Yêu cầu đưa ra ở đây là tính tích ( nhân ) những số này trong ô B2 .
Thực hiện theo những bước dưới đây :

Bước 1: Đầu tiên nhập hàm nhân Product vào ô B2 trên trang tính hiện tại.
Hoặc ngoài ra bạn có thể thêm hàm nhân Excel này bằng cách click chọn tab Formulas (công thức) trên thanh Ribbon => Math & Trig => Product và nhấn Enter.

Ví dụ 4: Hàm nhân trong Excel - Ảnh 2

Bước 2: Thêm các tham số cho hàm Product. Trong ví dụ này chúng ta tính tích, nhân các số trong ô A2, A3 và A3. Vì vậy tham số cho hàm Product sẽ là A2 : A4.

Ví dụ 4: Hàm nhân trong Excel - Ảnh 3

Bước 3: Đừng quên đặt các tham số trong dấu ngoặc đơn. Cuối cùng nhấn Enter và hàm sẽ trả về kết quả trong ô B2 như dưới đây:

Ví dụ 4: Hàm nhân trong Excel - Ảnh 4

5. Ví dụ 5

Tiếp tục, giả sử tất cả chúng ta có bảng tài liệu như dưới đây. Đáng chú ý quan tâm là 1 số ít ô trong cột A trống, không có giá trị nào .
Ví dụ 5: Hàm nhân trong Excel - Ảnh 1
Để triển khai tính tích những số trong bảng tính, bạn thực thi theo những bước dưới đây :

Bước 1: Đầu tiên chúng ta sẽ sử dụng toán tử (*) để thực hiện phép nhân, tính tích tất cả giá trị các ô liền kề nhau trong ô B2 rồi nhấn Enter.

Ví dụ 5: Hàm nhân trong Excel - Ảnh 2

Bước 2: Lúc này giá trị kết quả trả về là 0 như bạn có thể nhìn thấy dưới đây:

Ví dụ 5: Hàm nhân trong Excel - Ảnh 2
Điều này là chính do một số ít ô trong bảng tính không có giá trị, trống, nên toán tử sẽ coi giá trị những ô này là 0 và tính tích với những giá trị, số khác, nên tác dụng trả về là 0 .

Bước 3: Tiếp theo sử dụng hàm Product trên cùng phạm vi dữ liệu (A2 : A11). Nhập công thức, hàm Excel như dưới đây vào ô B3:

8

Bước 4 : Nhấn Enter và công thức, hàm Excel trả về hiệu quả như dưới đây :
Ví dụ 5: Hàm nhân trong Excel - Ảnh 3

Một số lưu ý khi sử dụng hàm nhân, hàm Product trong Excel

  • Hàm nhân hay hàm Product chỉ chấp nhận tối đa 255 đối số.
  • Các đối số có thể được thêm riêng lẻ hoặc có thể được lưu trữ trong các ô và sử dụng các ô đó làm tham chiếu đến hàm Product Excel.
  • Nếu các ô để trống hoặc chứa giá trị là văn bản, logic, …, hàm Product sẽ bỏ qua các ô này trong khi tính toán.
  • Nếu các ô chứa giá trị văn bản khác, chẳng hạn tên của ai đó, hàm Product sẽ trả về lỗi #VALUE!.
  • Hàm nhân Excel này chỉ nhận các đối số dưới dạng số. Nếu các ô bảng tính chứa đối số là văn bản, hàm Excel sẽ bỏ qua các ô này.

Trên đây Ben Computer vừa hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm nhân, hàm Product trong Excel. Bên cạnh đó bạn đọc có thể tham khảo thêm một số bài viết đã có để tìm hiểu thêm cách sử dụng hàm SUMIF và hàm Value trong Excel nhé.

Hy vọng với những thông tin trên đây sẽ giúp bạn làm chủ hàm nhân Excel này .

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.