2
Bài này tất cả chúng ta sẽ khám phá về content provider trong Android, nó đóng vai trò là một kho phân phối nội dung cho ứng dụng Android .
Trong Android, content provider sẽ hoạt động giải trí như một kho tàng trữ TT để tàng trữ tài liệu ứng dụng ở một nơi và cung ứng tài liệu đó cho những ứng dụng khác nhau để truy vấn bất kỳ khi nào nó nhu yếu .banquyen png

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Chúng ta có thể định cấu hình content provider để cho phép các ứng dụng khác truy cập an toàn và sửa đổi dữ liệu ứng dụng.

Nói chung, content provider là một phần của ứng dụng Android và nó sẽ hoạt động giải trí giống như cơ sở tài liệu quan hệ dùng để tàng trữ tài liệu ứng dụng. Chúng ta hoàn toàn có thể triển khai nhiều thao tác như chèn, update, xóa và chỉnh sửa tài liệu được tàng trữ trong content provider bằng những phương pháp insert ( ), update ( ), delete ( ) và query ( ) .
Trong Android, hoàn toàn có thể sử dụng content provider bất kỳ khi nào tất cả chúng ta muốn san sẻ tài liệu ứng dụng với những ứng dụng khác, và nó được cho phép sửa đổi tài liệu ứng dụng mà không ảnh hưởng tác động đến những ứng dụng khác phụ thuộc vào vào ứng dụng đó .
Content provider có nhiều cách khác nhau để tàng trữ tài liệu ứng dụng. Dữ liệu ứng dụng hoàn toàn có thể được tàng trữ trong cơ sở tài liệu [ SQLite ] hoặc trong những file, hoặc thậm chí còn qua mạng dựa trên những nhu yếu. Bằng cách sử dụng những content provider, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể quản trị tài liệu như âm thanh, video, hình ảnh và thông tin liên hệ cá thể .

Có nhiều loại truy cập khác có sẵn trong content provider để chia sẻ dữ liệu. Ta có thể đặt quyền hạn chế quyền truy cập trong content provider để hạn chế quyền truy cập dữ liệu giới hạn trong ứng dụng,
và có thể cấu hình các permissions khác nhau để đọc hoặc ghi dữ liệu.

test php

1. Truy cập dữ liệu từ content provider

Để truy vấn tài liệu từ content provider, ta cần sử dụng đối tượng người tiêu dùng ContentResolver trong ứng dụng để liên lạc với provider với tư cách là người mua. Đối tượng ContentResolver sẽ tiếp xúc với đối tượng người tiêu dùng provider ( ContentProvider ) được tiến hành theo instance của lớp .

Nói chung, để gửi yêu cầu từ UI đến ContentResolver, chúng ta có một đối tượng khác gọi là CursorLoader, được sử dụng để chạy truy vấn không đồng bộ trong background. Trong ứng dụng Android, các component UI như Activity hoặc Fragment sẽ gọi CursorLoader để truy vấn và nhận dữ liệu cần thiết từ ContentProvider bằng ContentResolver.

Đối tượng ContentProvider sẽ nhận được nhu yếu tài liệu từ máy khách, triển khai những hành vi được nhu yếu ( tạo, update, xóa, truy xuất ) và trả về hiệu quả .
Sau đây là hình ảnh minh họa việc nhu yếu một thao tác từ UI bằng Activity hoặc Fragment để lấy tài liệu từ đối tượng người tiêu dùng ContentProvider .

1 png

Đây là cách tương tác sẽ xảy ra giữa UI ứng dụng Android và content provider để thực thi những hành vi thiết yếu để lấy tài liệu .

2. Content URI

Trong Android, Content URI là một URI được sử dụng để truy vấn content provider để lấy dữ liệu cần thiết. Các content URI sẽ chứa tên của toàn bộ provider (authority) và tên trỏ đến một bản ghi(path).

Nói chung, định dạng của URI trong những ứng dụng Android sẽ giống như dưới đây

content://authority/path

Sau đây là chi tiết cụ thể về những phần khác nhau của một URI .

 • content: // – luôn có trong URI và nó được sử dụng để thể hiện đây là content URI.
 • authority – đại diện cho tên của content provider, ví dụ phone, contacts, v.v. và cần sử dụng tên đủ điều kiện cho các content provider bên thứ ba như com.tutlane.contactprovider
 • path – đại diện cho đường dẫn bản ghi.

Đối tượng ContentResolver sử dụng authority URI, để tìm provider tương thích và gửi những đối tượng người dùng truy vấn đến provider. Sau đó, ContentProvider sử dụng đường dẫn của content URI để chọn đúng bản ghi để truy vấn .
Sau đây là ví dụ về ví dụ đơn thuần về URI trong những ứng dụng Android .

content://contacts_info/users

Ở đây, chuỗi content : / / được sử dụng để bộc lộ URI là một content URI, chuỗi contact_info là tên quyền hạn của provider và chuỗi user là đường dẫn bản ghi .

3. Tạo content provider

Để tạo một content provider trong những ứng dụng Android, tất cả chúng ta nên làm theo những bước dưới đây .

 • Cần tạo một lớp content provider kế thừa lớp ContentProvider.
 • Cần xác định content provider URI để truy cập content.
 • Lớp ContentProvider định nghĩa sáu phương thức trừu tượng (insert (), update (), delete (), query (), getType ()) mà chúng ta cần thực hiện tất cả các phương thức này như là một phần của lớp con.
 • Cần đăng ký content provider trong AndroidManifest.xml bằng cách sử dụng thẻ .

Sau đây là list những phương pháp cần tiến hành .

2 png

 • query() – Nhận một yêu cầu từ khách hàng. Bằng cách sử dụng các đối số, nó sẽ nhận được dữ liệu từ bản ghi và trả về dữ liệu dưới dạng đối tượng Cursor.
 • insert() – Phương thức này sẽ chèn một hàng mới vào content provider và nó sẽ trả về content URI cho hàng mới được chèn.
 • update() – Phương thức này sẽ cập nhật một hàng hiện có trong content provider và nó trả về số lượng hàng được cập nhật.
 • delete() – Phương thức này sẽ xóa các hàng trong content provider và nó trả về số lượng hàng đã xóa.
 • getType() – Phương thức này sẽ trả về loại dữ liệu MIME cho content URI đã cho.
 • onCreate() – Phương thức này sẽ khởi tạo provider. Hệ thống Android sẽ gọi phương thức này ngay lập tức sau khi nó tạo ra provider .

4. Ví dụ về content provider Android

Sau đây là ví dụ về việc sử dụng content provider trong những ứng dụng Android. Ở đây tất cả chúng ta sẽ tạo content provider để chèn và truy vấn tài liệu trong ứng dụng Android .
Tạo một ứng dụng Android và đặt tên là ContentProvider .
Bây giờ tất cả chúng ta cần tạo file content provider tên là UserProvider. java trong đường dẫn \ src \ main \ java \ com.tutlane. contentprovider để xác lập provider trong thực tiễn và những phương pháp được link bằng cách : nhấp chuột phải vào thư mục ứng dụng của bạn -> New -> chọn Java Class và đặt tên là UserProvider. java .
Khi tạo một file mới UserProvider. java, hãy nhập code như dưới đây

UserProvider.java

package com.tutlane.contentprovider;

import android.content.ContentProvider;
import android.content.ContentUris;
import android.content.ContentValues;
import android.content.Context;
import android.content.UriMatcher;
import android.database.Cursor;
import android.database.sqlite.SQLiteDatabase;
import android.database.sqlite.SQLiteException;
import android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper;
import android.database.sqlite.SQLiteQueryBuilder;
import android.net.Uri;
import java.util.HashMap;

/**
 * Created by sureshdasari on 29-07-2017.
 */

public class UsersProvider extends ContentProvider {
  static final String PROVIDER_NAME = "com.tutlane.contentprovider.UserProvider";
  static final String URL = "content://" + PROVIDER_NAME + "/users";
  static final Uri CONTENT_URI = Uri.parse(URL);

  static final String id = "id";
  static final String name = "name";
  static final int uriCode = 1;
  static final UriMatcher uriMatcher;
  private static HashMap values;
  static {
    uriMatcher = new UriMatcher(UriMatcher.NO_MATCH);
    uriMatcher.addURI(PROVIDER_NAME, "users", uriCode);
    uriMatcher.addURI(PROVIDER_NAME, "users/*", uriCode);
  }

  @Override
  public String getType(Uri uri) {
    switch (uriMatcher.match(uri)) {
      case uriCode:
        return "vnd.android.cursor.dir/users";
      default:
        throw new IllegalArgumentException("Unsupported URI: " + uri);
    }
  }

  @Override
  public boolean onCreate() {
    Context context = getContext();
    DatabaseHelper dbHelper = new DatabaseHelper(context);
    db = dbHelper.getWritableDatabase();
    if (db != null) {
      return true;
    }
    return false;
  }

  @Override
  public Cursor query(Uri uri, String[] projection, String selection,
            String[] selectionArgs, String sortOrder) {
    SQLiteQueryBuilder qb = new SQLiteQueryBuilder();
    qb.setTables(TABLE_NAME);

    switch (uriMatcher.match(uri)) {
      case uriCode:
        qb.setProjectionMap(values);
        break;
      default:
        throw new IllegalArgumentException("Unknown URI " + uri);
    }
    if (sortOrder == null || sortOrder == "") {
      sortOrder = id;
    }
    Cursor c = qb.query(db, projection, selection, selectionArgs, null,
        null, sortOrder);
    c.setNotificationUri(getContext().getContentResolver(), uri);
    return c;
  }
  @Override
  public Uri insert(Uri uri, ContentValues values) {
    long rowID = db.insert(TABLE_NAME, "", values);
    if (rowID > 0) {
      Uri _uri = ContentUris.withAppendedId(CONTENT_URI, rowID);
      getContext().getContentResolver().notifyChange(_uri, null);
      return _uri;
    }
    throw new SQLiteException("Failed to add a record into " + uri);
  }
  @Override
  public int update(Uri uri, ContentValues values, String selection,
           String[] selectionArgs) {
    int count = 0;
    switch (uriMatcher.match(uri)) {
      case uriCode:
        count = db.update(TABLE_NAME, values, selection, selectionArgs);
        break;
      default:
        throw new IllegalArgumentException("Unknown URI " + uri);
    }
    getContext().getContentResolver().notifyChange(uri, null);
    return count;
  }
  @Override
  public int delete(Uri uri, String selection, String[] selectionArgs) {
    int count = 0;
    switch (uriMatcher.match(uri)) {
      case uriCode:
        count = db.delete(TABLE_NAME, selection, selectionArgs);
        break;
      default:
        throw new IllegalArgumentException("Unknown URI " + uri);
    }
    getContext().getContentResolver().notifyChange(uri, null);
    return count;
  }
  private SQLiteDatabase db;
  static final String DATABASE_NAME = "EmpDB";
  static final String TABLE_NAME = "Employees";
  static final int DATABASE_VERSION = 1;
  static final String CREATE_DB_TABLE = " CREATE TABLE " + TABLE_NAME
      + " (id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, "
      + " name TEXT NOT NULL);";

  private static class DatabaseHelper extends SQLiteOpenHelper {
    DatabaseHelper(Context context) {
      super(context, DATABASE_NAME, null, DATABASE_VERSION);
    }

    @Override
    public void onCreate(SQLiteDatabase db) {
      db.execSQL(CREATE_DB_TABLE);
    }

    @Override
    public void onUpgrade(SQLiteDatabase db, int oldVersion, int newVersion) {
      db.execSQL("DROP TABLE IF EXISTS " + TABLE_NAME);
      onCreate(db);
    }
  }
}

Bây giờ mở file Activity_main. xml từ đường dẫn \ src \ main \ res \ layout và nhập code như dưới đây .

activity_main.xml
  
  

  
  

Bây giờ mở file MainActivity. java và nhập code như dưới đây

MainActivity.java

package com.tutlane.contentprovider;

import android.content.ContentValues;
import android.content.Context;
import android.database.Cursor;
import android.net.Uri;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.view.MotionEvent;
import android.view.View;
import android.view.inputmethod.InputMethodManager;
import android.widget.EditText;
import android.widget.TextView;
import android.widget.Toast;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
  }
  @Override
  public boolean onTouchEvent(MotionEvent event) {
    InputMethodManager imm = (InputMethodManager)getSystemService(Context.INPUT_METHOD_SERVICE);
    imm.hideSoftInputFromWindow(getCurrentFocus().getWindowToken(), 0);
    return true;
  }
  public void onClickAddDetails(View view) {
    ContentValues values = new ContentValues();
    values.put(UsersProvider.name, ((EditText) findViewById(R.id.txtName)).getText().toString());
    getContentResolver().insert(UsersProvider.CONTENT_URI, values);
    Toast.makeText(getBaseContext(), "New Record Inserted", Toast.LENGTH_LONG).show();
  }

  public void onClickShowDetails(View view) {
    // Retrieve employee records
    TextView resultView= (TextView) findViewById(R.id.res);
    Cursor cursor = getContentResolver().query(Uri.parse("content://com.tutlane.contentprovider.UserProvider/users"), null, null, null, null);
    if(cursor.moveToFirst()) {
      StringBuilder strBuild=new StringBuilder();
      while (!cursor.isAfterLast()) {
        strBuild.append("\n"+cursor.getString(cursor.getColumnIndex("id"))+ "-"+ cursor.getString(cursor.getColumnIndex("name")));
        cursor.moveToNext();
      }
      resultView.setText(strBuild);
    }
    else {
      resultView.setText("No Records Found");
    }
  }
}

Chúng ta cần đưa content provider mới được tạo này vào file manifest (ActivityManifest.xml) bằng cách sử dụng thuộc tính như được hiển thị bên dưới.

AndroidManifest.xml


  
    
      
        
        
      
    
    
      
  

5. Kết quả của ví dụ về content provider Android

Khi chạy ví dụ trên trong trình giả lập Android sẽ nhận được tác dụng như hiển thị bên dưới

3 gif

Đây là cách sử dụng những content provider trong ứng dụng Android để tàng trữ tài liệu ở một vị trí để cho phép những ứng dụng khác truy vấn .

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.