cau phuc reopened

Câu phức (Complex sentence) 

Câu phức ( complex sentence ) là câu chứa một mệnh đề độc lập và một hay nhiều mệnh đề nhờ vào ; mệnh đề độc lập và ( những ) mệnh đề nhờ vào được liên kết với nhau bằng những liên từ nhờ vào ( subordinating conjunctions ) hoặc mệnh đề quan hệ. ( Steffani, 45 ) .Xét những ví dụ sau :

Trong những ví dụ, câu tiếng Anh và tiếng Việt đều có 2 cụm chủ-vị và được link với nhau bằng những từ nối như “ because ” ( vì …. nên ) và “ although ” ( mặc dầu … .. vẫn ). Loại câu này tiếng Việt gọi là câu ghép chính phụ, tiếng Anh gọi là câu phức – complex sentence .

Mệnh đề độc lập (independent clause) và mệnh đề phụ thuộc (dependent clause) là gì?

Theo Cambridge Dictionary :

 • Mệnh đề độc lập ( independent clause ) là mệnh đề hoàn toàn có thể đứng độc lập và tạo thành một câu có ý nghĩa hoàn hảo .

VD : Students should learn history at school. ( Học sinh nên học lịch sử dân tộc ở trường. )Đây là một mệnh đề độc lập do có chứa vừa đủ chủ ngữ và vị ngữ, tạo thành một câu có ý nghĩa hoàn hảo .

 • Mệnh đề nhờ vào ( dependent clause ) là mệnh đề luôn phải đi chung với mệnh đề độc lập để tạo thành câu với ý nghĩa hoàn hảo .

VD : Because schools are not able to pay for teachers, …. ( Vì trường học không hề trả tiền cho giáo viên, …. )Đây là một mệnh đề phụ thuộc vào vì bản thân nó không hề tạo thành một câu có ý nghĩa hoàn hảo .

Các loại câu phức 

Câu phức sử dụng liên từ phụ thuộc

Diễn đạt mối quan hệ nguyên nhân-kết quả 

Cấu trúc diễn đạt mối quan hệ nguyên do hiệu quả theo sau bởi một mệnh đề :

As / since / because : do tại / do As / since / because + mệnh đề, mệnh đềMệnh đề + as / since / because + mệnh đề

Ví dụ :

cau-phuc-social-media

 • As social truyền thông is gaining in popularity, modern citizens can expand their social circle by using them. ( Vì mạng xã hội đang dần phổ cập, công dân tân tiến hoàn toàn có thể lan rộng ra mối quan hệ xã hội của họ bằng cách sử dụng những mạng xã hội này. )
 • Many wild species die because their habitats are destroyed. ( Nhiều loài động vật hoang dã hoang dã chết vì thiên nhiên và môi trường sống của chúng bị tàn phá. )

Cấu trúc diễn đạt mối quan hệ nguyên do tác dụng theo sau bởi một danh từ

Because of / Due to / Owing to 1. Because of / Due to / Owing to + Danh từ / Danh Động từ, mệnh đề2. Mệnh đề + because / due to / owing to + danh từ / Danh Động từ* Lưu ý : cấu trúc thứ hai không có dấu phẩy giữa hai vế .

Ví dụ :

 • Because of bad weather, the fight has been delayed. ( Do tình hình thời tiết xấu, chuyến bay đã được dời lại. )
 • He was promoted owing to his intelligence. ( Anh ta được thăng chức dựa vào trí tuệ. )

Diễn đạt mối quan hệ nhượng bộ 

Cấu trúc

Although / Though / Even though : mặc dầu 1. Although / Though / Even though + mệnh đề, mệnh đề2. Mệnh đề + although / though / even though + mệnh đề* Lưu ý : cấu trúc thứ hai không có dấu phẩy giữa hai vế .

Ví dụ :

 • Although he has studied English for two years, he cannot speak English fluently. ( Mặc dù anh ta đã học tiếng Anh hai năm, anh ấy vẫn không hề nói được tiếng Anh trôi chảy. )
 • I failed the test even though I studied a lot. ( Tôi đã bị trượt bài kiểm tra mặc dầu tôi đã học rất nhiều. )

Cấu trúc tương tự

Despite / In spite of 1. Despite / In spite of + danh từ / động từ đuôi “ ing ”, mệnh đề2. Mệnh đề + despite / In spite of + danh từ / động từ đuôi “ ing ”3. Despite the fact that + mệnh đề, mệnh đề* Lưu ý : cấu trúc thứ hai không có dấu phẩy giữa hai vế .

Ví dụ :

 • Despite singing well, she does not want to become a singer. ( Mặc dù hát tốt, cô ấy không muốn trở thành ca sĩ. )
 • Despite the fact that she sings well, she does not want to become a singer. ( Mặc dù cô ấy hát tốt nhưng cô ấy không muốn trở thành ca sĩ. )

Diễn đạt mối quan hệ tương phản 

Cấu trúc

While / Whereas : trong khi 1. While + mệnh đề, mệnh đề .2. Mệnh đề + while / whereas + mệnh đề* Lưu ý : cấu trúc thứ hai hoàn toàn có thể có hoặc không có dấu phẩy giữa hai vế đều được gật đầu .

Lưu ý : Whereas diễn đạt nghĩa “ trong khi ” ( biểu lộ sự tương phản ) không dùng ở đầu câu .Ví dụ :

 • While young people like living in big cities, old people prefer living in the countryside. ( Trong khi người trẻ thích sống ở những thành phố lớn, người già thích sống ở nông thôn. )
 • Vegetables are nutritious whereas sweets are unhealthy. ( Rau củ quả thì nhiều dinh dưỡng trong khi đồ ngọt thì không tốt cho sức khỏe thể chất. )

Diễn đạt mục đích 

Cấu trúc

In order that / so that : để mà Mệnh đề + in order that / so that + mệnh đề( động từ sử dụng động từ khuyết thiếu )

Lưu ý : “ so that ” luôn đứng giữa câu .Ví dụ : I switch off my phone so that I can stay focused on reading books. ( Tôi tắt điện thoại cảm ứng để mà hoàn toàn có thể tập trung chuyên sâu đọc sách. )

cau-phuc-my-phone

Diễn đạt thời gian

Một số giới từ và liên từ thời hạn thường gặp :

 • Before : trước khi
 • After : sau đó
 • As soon as : ngay khi
 • Since : kể từ khi
 • When : khi
 • While : trong khi
 • Until : cho đến khi

Giới từ chỉ thời hạn sẽ được tích hợp với những danh từ, và liên từ chỉ thời hạn sẽ đứng trước mệnh đề để tạo thành trạng từ chỉ thời hạn như when I’m gone ( khi tôi đã ra đi ), since yesterday ( kể từ ngày ngày hôm qua ) .Cấu trúc :

Trạng từ thời hạn + mệnh đề, mệnh đềMệnh đề + trạng từ thời hạn + mệnh đề

Ví dụ :After I graduate from university, I will study abroad. ( Sau khi tốt nghiệp ĐH, tôi sẽ đi du học. )hoặc :

 • I will study abroad after I graduate from university. ( Tôi sẽ đi du học sau khi tôi tốt nghiệp ĐH. )
 • When I was a child, I was usually taken to zoos. ( Khi tôi còn nhỏ, tôi thường được đưa đến sở thú chơi. )

hoặc : I was usually taken to zoos when I was a child. ( Tôi thường được đưa đến sở thú chơi khi tôi còn nhỏ. )Lưu ý : Câu phức chứa mệnh đề thời hạn còn được viết ở dạng rút gọn – động từ chính ở mệnh đề nhờ vào chuyển về dạng động từ đuôi “ ing ” – nếu chủ ngữ ở hai mệnh đề giống nhau .Ví dụ :

 • Câu gốc : After I graduate from university, I will study abroad .
 • Câu rút gọn : After graduating from university, I will study abroad .
 • Sau khi tốt nghiệp, tôi sẽ đi du học .

Trong ví dụ trên, chủ ngữ ở hai mệnh đề là “ I ”, do vậy, câu gốc hoàn toàn có thể lược chủ ngữ “ I ” ở mệnh đề nhờ vào sau đó động từ chuyển về dạng đuôi “ ing ”, mệnh đề còn lại ( mệnh đề độc lập ) không biến hóa .

Diễn đạt giả thuyết

 • If : nếu
 • As long as : miễn là
 • Unless : Nếu …. không
 • In case : phòng khi
If / As long as / Unless / In case + mệnh đề, mệnh đềMệnh đề + if / as long as / unless / in case + mệnh đề

Lưu ý : Mệnh đề chứa “ Unless ” luôn ở dạng chứng minh và khẳng định .Ví dụ :

 • If more people use public transport, the air quality will be improved. ( Nếu có nhiều người sử dụng phương tiện đi lại công cộng, chất lượng không khí sẽ được cải tổ. )
 • Unless the government spends money on building schools, many children in mountainous areas will not have a chance to access education. ( Nếu cơ quan chính phủ không góp vốn đầu tư tiền vào thiết kế xây dựng trường hợp, rất nhiều trẻ nhỏ ở vùng núi sẽ không có thời cơ tiếp cận giáo dục. )
 • As long as people reuse plastic bags, they can still be used in daily life. ( Miễn là mọi người tái sử dụng túi ni lông, chúng hoàn toàn có thể vẫn sẽ được sử dụng trong đời sống hàng ngày. )
 • In case you get lost in a strange place, you should bring the map of that area. ( Phòng khi bạn bị lạc ở một nơi lạ lẫm, bạn nên đem theo map ở nơi đó. )

Câu phức sử dụng mệnh đề quan hệ

Đại từ quan hệ 

a. Đại từ quan hệ “ who ”

Cách dùng Bổ sung ý nghĩa cho danh từ chỉ người đóng vai trò chủ ngữ hoặc tân ngữ trong câu .
Cấu trúc Danh từ chỉ người + who + VODanh từ chỉ người + who + mệnh đề

* V : động từ, O : tân ngữVí dụ :

 • People who want to lose weight should exercise regularly. ( Người mà muốn giảm cân thì nên tập thể dục liên tục. )
 • He is the manager who you need to talk with. ( Anh ấy là người quản trị mà bạn cần chuyện trò. )

b. Đại từ quan hệ “ whom ”

Cách dùng Bổ sung ý nghĩa cho danh từ chỉ người đóng vai trò tân ngữ hoặc tân ngữ sau giới từ trong câu
Cấu trúc Danh từ chỉ người + whom + mệnh đềDanh từ chỉ người + giới từ + whom + mệnh đề

Ví dụ : I want to introduce a famous person whom all of you have never met before. ( Tôi muốn ra mắt một người nổi tiếng người mà toàn bộ những bạn chưa khi nào gặp trước kia. )c. Đại từ quan hệ “ which ” bổ trợ ý nghĩa cho từ chỉ vật

Cách dùng Bổ sung ý nghĩa cho danh từ chỉ sự vật, vấn đề đóng vai trò chủ ngữ hoặc tân ngữ trong câu
Cấu trúc Danh từ chỉ sự vật / việc + which + V ODanh từ chỉ sự vật / việc + which + mệnh đề

* V : động từ, O : tân ngữVí dụ :

 cau-phuc-reopened

 • Shopping malls which closed during the pandemic have been reopened. (Các trung tâm thương mại mà đóng cửa trong đại dịch đã được mở lại. )
  The computer which I have bought is not easy to use at first. (

  Cái máy tính tôi mà tôi mới mua không dễ dùng lúc đầu. )

d. Đại từ quan hệ “which” bổ sung ý nghĩa cho mệnh đề phía trước 

Cấu trúc Mệnh đề, which + mệnh đề ( động từ ở dạng số ít )

Ví dụ : Modern people tend to eat out instead of having meals with their family, which can widen the generation gap between family members. ( Con người tân tiến có thiên hướng ăn ngoài thay vì ăn cùng với mái ấm gia đình, điều này hoàn toàn có thể nới rộng khoảng cách thế hệ giữa những thành viên trong mái ấm gia đình. )e. Đại từ quan hệ “ that ”

Cách dùng Bổ sung ý nghĩa cho danh từ chỉ người hoặc danh từ chỉ vật. Có thể dùng thay cho who / which trong những trường hợp ở trên .
Cấu trúc Danh từ + that + V ODanh từ + that + mệnh đề

f. Đại từ quan hệ “ whose ”

Cách dùng Bổ sung ý nghĩa chiếm hữu cho danh từ chỉ người hoặc sự vật, vấn đề
Cấu trúc Danh từ + whose + danh từ + V ODanh từ + whose + danh từ + mệnh đề

Ví dụ :

 • Mr. Evan, whose works of art left a strong impression on me, has passed away. ( Ông Evan, người có những tác phẩm nghệ thuật và thẩm mỹ để lại ấn tượng mạnh trong tôi, vừa mới qua đời. )
 • I really respect my English teacher whose lessons spark my interest in English. ( Tôi rất tôn trọng giáo viên tiếng Anh của tôi người mà có những bài giảng khơi dậy niềm hứng thú tiếng Anh trong tôi. )

Trạng từ quan hệ 

a. Trạng từ quan hệ “ when ”

Cách dùng Bổ sung ý nghĩa cho danh từ chỉ thời hạn
Cấu trúc Từ chỉ thời hạn + when + mệnh đề

Ví dụ : I still remember the summer when I was 5 years old. ( Tôi vẫn còn nhớ mùa hè mà khi đó tôi 5 tuổi. )b. Trạng từ quan hệ “ where ”

Cách dùng Bổ sung ý nghĩa cho danh từ chỉ khu vực
Cấu trúc Từ chỉ khu vực + where + mệnh đề

Ví dụ : I have never been to England where there are many reputable universities. ( Tôi chưa từng đến nước Anh nơi mà có rất nhiều trường ĐH Gianh Giá. )Lưu ý : Có thể sử dụng đại từ “ which ” để bổ trợ ý nghĩa cho những danh từ chỉ thời hạn và khu vực nhưng nó cần phối hợp với giới từ .Ví dụ :

 • I still remember the summer in which I was 5 years old .
 • I have never been to England in which there are many reputable universities .

c. Trạng từ quan hệ “ why ”

Cách dùng Bổ sung ý nghĩa cho từ “ reasons ”
Cấu trúc “ Reasons ” + why + mệnh đề

Ví dụ : There are some reasons why some parents delay giving birth. ( Có rất nhiều nguyên do tại sao 1 số ít cha mẹ trì hoãn việc sinh con. )

Bài tập về câu phức:

Bài 1 : Chọn liên từ nhờ vào thích hợp vào chỗ trống :1. My mother used to sing me to sleep_______________ I went to bed .

 • A. since
 • B. until
 • C. before

2. You had better bring door keys _______________________ I’m out .

 • A. in case
 • B. since
 • C. after

3. My young brother likes eating French fries______________ it’s not good for his health .

 • A. because
 • B. although
 • C. when

4. Yesterday, David was playing computer games_____________his sister was watching movies .

 • A. as
 • B. although
 • C. while

5. You shouldn’t sit in front of computers for too long_____________ it is harmful to your eyes .

 • A. as
 • B. when
 • C. although

6. I will text my mom ___________________ I get there .

 • A. while
 • B. as soon as
 • C. until

7. Her mother usually works in the lab____________ everyone leaves.

 • A. until
 • B. as soon as
 • C. although

8. ____________you keep your promise, I won’t forgive you .

 • A. If
 • B. Even If
 • C. Unless

9. A large amount of forest was cut down_____________people can build new accommodations for tourists .

 • A. Even If
 • B. so that
 • C. even though

10. _____________ she witnessed the accident, police were asking her .

 • A. If
 • B. Though
 • C. As

Bài 2 : Chọn đại từ quan hệ hoặc trạng từ quan hệ thích hợp vào chỗ trống :1. She is talking about the singer________songs that have catchy tunes .

 • A. which
 • B. whose
 • C. that
 • D. who

2. He is trying to find some books__________are needed for his research .

 • A. which
 • B. what
 • C. those
 • D. who

3. Many children__________live with strict parents usually suffer from pressure .

 • A. which
 • B. whom
 • C. who
 • D. their

4. Do you know the speaker________we talked at the meeting last week ?

 • A. which
 • B. whose
 • C. who
 • D. whom

5. The exercises________we are doing are strenuous .

 • A. which
 • B. who
 • C. what
 • D. whose

6. The man_______sits next to me kept talking during the film, _______really annoyed me .

 • A. who / that
 • B. whom / which
  C. who / which

 • D. whom / that

7. Was Neil Armstrong the first person________set foot on the moon

 • A. who
 • B. which
 • C. whom
 • D. whose

8. This is the village in________ I was born and raised .

 • A. which
 • B. that
 • C. who
 • D. where

9. My mother, ________everyone admires, has a heart of gold

 • A. where
 • B. whom
 • C. which
 • D. whose

10. The old bridge__________is in front of my house has been recently flattened .

 • A. of which
 • B. which
 • C. whose
 • D. whom

Bài 3 : Nối những câu sau sử dụng liên từ nhờ vào thích hợp :1. Elizabeth was texting her friends. The train arrived .2. The weather is very cold in December. We go swimming anyway .3. Some children attempt to get high scores. Their parents will feel proud of them .4. Mike spends one hour walking every morning. Then he catches a bus to work .5. Ticket prices for a music concert might be more expensive than going to the theater. We decided to pick the second choice .6. Government should tăng cấp public transportation. More people can use them instead of private vehicles .7. Richard lives in an affluent family. He can afford to buy almost anything he wants .8. At 4 pm yesterday, my mother was cleaning the house. I was doing my homework .9. My brother prefers going to crowded places. I can’t stand such places .10. Some parents in rural areas have to work from dawn till dusk. This allows their children to attend university .Bài 4 : Nối những câu sau sử dụng đại từ quan hệ hoặc trạng từ quan hệ :1. The boy has just left. He knows how to open this box .2. I don’t remember the professor. You said I met him at the great hall last month .3. The number of Covid 19 patients is declining. It makes people happy .4. Some students in this school come from Russia. I am so impressed with their academic performance .5. Tom has just finished his assignment. He has made a great effort to get a high score .6. The children often go camping on Sundays. They have a lot of không lấy phí time then .7. They are looking for his dog. They have lost him in the forest .8. Some people are growing vegetables in parks. Thes e places should be used for community purposes .9. Young people often stay up late. It can deteriorate their health .10. The Olympics sự kiện is an important annual sự kiện. There are many famous athletes to join .Đáp án và lý giải :Bài 1 :1. C“ Before ” trước khi. Dịch câu : “ Mẹ tôi từng ru tôi ngủ trước khi tôi đi ngủ. ”2. A“ In case ” : phòng khi. Dịch câu : “ Bạn nên mang theo khóa cửa phòng khi tôi ra ngoài. ”3. B“ Although ” : mặc dầu. Dịch câu : “ Em trai tôi thích ăn khoai tây chiên mặc dầu nó không tốt cho sức khỏe thể chất của em ấy. ”4. C“ While ” : trong khi – diễn đạt hai hành vi diễn ra song song tại một thời gian. Dịch cả câu : “ Hôm qua, trong khi David đang chơi điện tử, chị gái của anh ấy đang xem phim. ”5. A“ As ” : do tại. Dịch câu : “ Bạn không nên ngồi trước máy tính quá lâu vì việc đó hoàn toàn có thể gây hại cho mắt của bạn. ”6. B“ As soon as ” : ngay khi. Dịch câu : “ Tôi sẽ nhắn cho mẹ tôi ngay khi tôi đến đó. ”7. A“ Until ” : mãi đến khi. Dịch câu : “ Mẹ cô ấy thường làm ở phòng thí nghiệm mãi đến khi tổng thể mọi người ra về. ”8. C“ Unless ” : Nếu không. Dịch câu : “ Nếu bạn không giữ lời hứa, tôi sẽ không tha thứ cho bạn. ”9. B“ So that ” : để mà. Dịch câu : Rất nhiều rừng bị chặt đi đề mà người ta hoàn toàn có thể xây những khu nhà nghỉ cho khách du lịch .10. C“ Since ” : vì. Dịch câu : “ Vì cô ấy đã tận mắt chứng kiến vụ tai nạn thương tâm nên công an đang hỏi cô ấy. ”Bài 2 :1. B“ whose songs ” ám chỉ “ the singer’s songs ”Dịch câu : Cô ấy đang nói về người ca sĩ người mà bài hát của cô ấy có giai điệu bắt tai .2. B“ which ” bổ trợ ý nghĩa cho cụm danh từ “ some books ”Dịch câu : Anh ấy đang cố gắng nỗ lực tìm kiếm những quyển sách mà cần cho nghiên cứu và điều tra của anh ấy .3. C“ who ” bổ trợ ý nghĩa cho cụm danh từ “ many children ”Dịch câu : Rất nhiều trẻ nhỏ người mà sống cùng với những bậc cha mẹ nghiêm khác thường chịu áp lực đè nén .4. C và D“ who ” và “ whom ” bổ trợ ý nghĩa cho “ the speaker ”Dịch câu : Bạn có biết diễn ra người mà bạn đã trò chuyện trong buổi gặp mặt tháng trước ?5. A“ which ” bổ trợ ý nghĩa cho “ exercises ”Dịch câu : Các bài tập mà tất cả chúng ta đang tập đều nặng .6. C“ who ” bổ trợ ý nghĩa cho danh từ “ the man ” ; “ which ” bổ trợ ý nghĩa cho mệnh đề phía trướcDịch câu : Người đàn ông mà ngồi cạnh tôi liên tục trò chuyện suốt lúc đang xem phim, điều đó thực sự khiến tôi bực .7. A“ who ” bổ trợ ý nghĩa cho danh từ “ the first person ”Dịch câu : Có phải Neil Armstrong là người tiên phong mà đặt chân lên mặt trăng ?8. A“ which ” nằm trong cụm “ in which ” bổ trợ ý nghĩa cho danh từ “ village ” ; trường hợp này không hề dung “ where ” vì có giới từ “ in ” .Dịch câu : Đây là ngôi làng nơi tôi được sinh ra và lớn lên .9. B“ whom ” bổ trợ ý nghĩa cho danh từ “ my mother ”Dịch câu : Mẹ tôi, người mà ai cũng ngưỡng mộ, có trái tim nhân hậu .10. B“ which ” bổ trợ ý nghĩa cho danh từ “ the old bridge ”Dịch câu : Cái cây cầu cũ mà ở trước mặt nhà tôi gần đây đã bị dỡ bỏ .Bài 3 :1. When : khiElizabeth was texting her friends when the train arrived .Dịch câu : Khi tàu đến, Elizabeth đang gửi tin nhắn với bạn .2. Although / Though : mặc dầuAlthough / Though the weather is very cold in December, we go swimming .( Cần lược bỏ “ anyway ” vì từ “ although ” đã bao hàm nghĩa )Dịch câu : Mặc dù thời tiết tháng 12 rất lạnh, chúng tôi vẫn đi bơi .3. So that / in order that : để màSome children attempt to get high scores so that their parents can feel proud of them .Dịch câu : Một vài trẻ nhỏ cố gắng nỗ lực đạt điểm trên cao để mà cha mẹ hoàn toàn có thể cảm thấy tự hào về chúng .4. After : sau khiAfter Mike spends one hour walking every morning, he catches a bus to work .Dịch câu : Sau khi Mike dành 1 tiếng đi bộ mỗi buổi sáng, anh ấy bắt xe buýt đi làm .5. Since / Because / As : do tạiSince ticket prices for a music concert might be more expensive than going to the theater, we decided to pick the second choice .Dịch câu : Vì giá vé cho đêm màn biểu diễn âm nhạc hoàn toàn có thể đắt hơn đi xem phim nên chúng tôi quyết định hành động chọn lựa chọn 2 .6. So that / in order that : để màGovernment should tăng cấp public transportation so that more people can use them instead of private vehicles .Dịch câu : nhà nước nên tăng cấp mạng lưới hệ thống giao thông vận tải công cộng để mà nhiều người hơn hoàn toàn có thể sử dụng chúng thay vì dùng phương tiện đi lại cá thể .7. Although / ThoughAlthough Richard lives in an affluent family, he can afford to buy almost anything he wants .Dịch câu : Mặc dù Richard sống trong một mái ấm gia đình giàu sang, anh ta không hề mua bất kể thứ gì anh ta muốn .Ngoài ra, câu này hoàn toàn có thể sử dụng “ despite ” hoặc “ in spite of ” do chủ ngữ ở 2 mệnh đề giống nhau .Despite / In spite of living in an affluent family, Richard can afford to buy almost anything he wants .8. While : trong khi ( miêu tả hành vi song song )At 4 pm yesterday, my mother was cleaning the house while I was doing my homework .Dịch câu : Lúc 4 g chiều qua, trong khi mẹ tôi đang dọn nhà, tôi đang làm bài tập về nhà .Lưu ý : While hoàn toàn có thể đứng đầu hoặc giữa câu .9. While : trong khi ( biểu lộ sự trái ngược, tương phản )While my brother prefers going to crowded places, I can’t stand such places .Dịch câu : Trong khi anh trai tôi thích đến những chỗ đông đúc, tôi không hề chịu đựng được những nơi như vậy .Lưu ý : While hoàn toàn có thể đứng đầu hoặc giữa câu .10. Which : bổ trợ ý nghĩa cho mệnh đề phía trướcSome parents in rural areas have to work from dawn till dusk, which allows their children to attend university .Dịch câu : Một vài cha mẹ ở nông thôn phải thao tác khó khăn vất vả từ sáng đến tối, điều này được cho phép con cháu họ đi học ĐH .Bài 4 :

 1. The boy who knows how to open this box has just left .
 2. I don’t remember the professor whom you said I met at the great hall last month .
 3. The number of Covid 19 patients is declining, which makes people happy .
 4. Some students in this school whose academic performance I am so impressed with come from Russia .
 5. Tom, who has made a great effort to get a high score, has just finished his assignment .
 6. Có thể dùng “ when ” hoặc “ who ”

Cách 1 : The children often go camping on Sundays when they have a lot of không tính tiền time .Cách 2 : The children who have a lot of không tính tiền time often go camping on Sundays .

 1. They are looking for his dog which they have lost in the forest .
 2. Some people are growing vegetables in parks, which should be used for community purposes.

 3. Young people often stay up late, which can deteriorate their health .
 4. The Olympics sự kiện is an important annual sự kiện where there are many famous athletes to join .

Tổng kết

Trên đây là hàng loạt nội dung về câu phức ( Complex sentence ) : định nghĩa, cách sử dụng và bài tập có đáp án, kỳ vọng thí sinh hoàn toàn có thể vận dụng kiến thức và kỹ năng này khi sử dụng tiếng Anh .

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.