ban tuong trinh 1004154030
Bản tường trình là loại văn bản được sử dụng khi có một vấn đề gây hậu quả xấu xảy ra. Mục đích của văn bản này là để trình diễn một cách rõ ràng vấn đề diễn ra, trong đó nêu được mức độ nghĩa vụ và trách nhiệm của mình .

Mẫu Bản tường trình sự việc

https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/11/20/ban-tuong-trinh-su-viec_2011152057.doc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—–***—–

………………….., ngày …. tháng …. năm …..

BẢN TƯỜNG TRÌNH SỰ VIỆC

Kính gửi: …………………

Họ tên :
Sinh ngày : ………………………………………………………………………………………………………..
Quê quán : ………………………………………………………………………………………………………..
Nơi ở lúc bấy giờ : …………………………………………………………………………………………………
Trình độ trình độ được giảng dạy : …………………………………………………………………….
Công việc chính hiện đang đảm nhiệm : ………………………………………………………………..
Đơn vị đang thao tác ( phòng, ban, phân xưởng …….. ) : ……………………………………………
Tường trình diễn biến vấn đề : ……………………………………………………………………………..
Nguyên nhân dẫn đến vấn đề xảy ra : ……………………………………………………………………
Căn cứ pháp luật của pháp lý và nội quy lao động của đơn vị chức năng đã phát hành, tôi nhận thấy hành vi vi phạm kỷ luật của tôi vận dụng theo hình thức kỷ luật lao động hoặc bồi thường nghĩa vụ và trách nhiệm vật chất theo Điều ………………………………………………………………………………………………………….
Tôi hứa sẽ sửa chữa thay thế những sai lầm đáng tiếc, khuyết điểm và không tái phạm .

Người viết tường trình
(Ký tên)

ban-tuong-trinh
 

Mẫu Bản tường trình tai nạn

https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/11/20/ban-tuong-trinh-tai-nan-LVN_2011152057.doc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________

BẢN TƯỜNG TRÌNH TAI NẠN

Hôm nay, vào hồi … … … .. giờ … … ngày … … …. tháng … …. năm … … … ..
Tại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Chúng tôi gồm có :
1 … … … … … … … … … … … … … … Chức vụ : … … … … … … … … … … … … … … … … … …
2 … … … … … … … … … … … … … …. Chức vụ : … … … … … … … … … … … … … … … … … …
3 … … … … … … … … … … … … … …. Chức vụ : … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Cùng lập biên bản về vụ tai nạn :
Ngày, giờ xảy ra tai nạn : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Nơi xảy ra tai nạn : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Diễn biến vụ tai nạn ( nêu cụ thể ) : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Nguyên nhân vụ tai nạn ( nêu chi tiết cụ thể ) :
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Hậu quả : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

…………………………………………………………………………………………………

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Những người tận mắt chứng kiến vụ tai nạn ( nếu có ) :
1. Người thứ 1 : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
2. Người thứ 2 : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Cam đoan: Tôi/chúng tôi cam đoan những thông tin kê khai trên là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin này.

Biên bản / Bản tường trình được lập xong vào hồi :. … giờ …, ngày … .. tháng …. Năm …. tại … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

XÁC NHẬN

NGƯỜI LẬP

( Chữ ký và dấu của đơn vị chức năng tham gia bảo hiểm / cơ quan chủ quản hoặc chính quyền sở tại, công an nơi xảy ra tai nạn / người làm chứng )
( Ký, ghi rõ họ, tên )

Bản tường trình vi phạm nội quy

https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/11/20/ban-tuong-trinh-vi-pham-noi-quy-LVN_2011152057.doc

clip image001

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


———————————————-…………, ngày …. tháng …. năm ….

BẢN TƯỜNG TRÌNH

( V / v vi phạm nội quy )

Kính gửi:

Họ tên : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Sinh ngày tháng năm : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Quê quán : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Nơi ở lúc bấy giờ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Công việc chính hiện đang đảm nhiệm : … … … … … … … … … … … … … … …
Thời điểm vấn đề xảy ra hoặc phát hiện ngày tháng năm : … … … … … … ..
Trình tự diễn biến vấn đề : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Nguyên nhân dẫn đến vấn đề xảy ra :
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Tôi hứa sẽ thay thế sửa chữa những sai lầm đáng tiếc, khuyết điểm và không tái phạm .

Người viết tường trình
(Ký tên)

Cách viết Bản tường trình

Viết Bản tường trình không phải một việc làm quá phức tạp, ai cũng hoàn toàn có thể viết được. Tuy nhiên, viết sao cho đúng, đủ và cho hay thì không phải ai cũng làm được .

Bản tường trình thường chỉ được sử dụng khi có một việc xấu hoặc việc gây hậu quả xấu xảy ra, được lập bởi chính cá thể người vi phạm hoặc có tương quan. Vì thế, khi lập Bản tường trình phải bảo vệ phân phối được không thiếu thông tin sau :

  • Địa điểm, thời gian xảy ra sự việc.
  • Những người có liên quan đến sự việc.
  • Trình tự, diễn biến sự việc.
  • Nguyên nhân sự việc.
  • Mức độ thiệt hại (nếu có).
  • Trách nhiệm của người viết trong trường hợp sự việc đó gây ra hậu quả.

Bản tường trình thường khởi đầu bằng Quốc hiệu, tiêu ngữ ( ghi chính giữa ) và kết thúc bằng lời cam kết của cá thể ( cam kết thông tin đúng chuẩn hoặc cam kết không tái phạm … ) ; ký, ghi rõ họ tên .
Lưu ý : Tường trình là việc một cá thể tự kể lại vấn đề, do đó, các nội dung kê khai trong Bản tường trình cần bảo vệ đúng chuẩn. Bởi người kê khai sẽ phải trọn vẹn chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về tính xác nhận của các thông tin được trình diễn trong Bản tường trình do mình viết .

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.