mau ban kiem diem dang vien 1012162935

1. Mẫu kiểm điểm Đảng viên cuối năm mới nhất

– Nhận xét, nhìn nhận của người quản trị, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức : … … … ………………………………………………………………………………………………V. Làm rõ nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân so với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể ( nếu có )

Giải trình từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác định trách nhiệm của cá nhân đối với từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm……………….…..

IV. Giải trình những yếu tố được gơi ý kiểm điểm ( nếu có )Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm ( đã được khắc phục ; đang khắc phục, mức độ khắc phục ; chưa được khắc phục ) ; những khó khăn vất vả, vướng mắc ( nếu có ) ; nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền Tóm lại hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước- Trách nhiệm cá nhân tương quan đến tác dụng, hạn chế, khuyết điểm ở nghành nghề dịch vụ, địa phương, tổ chức triển khai, cơ quan, đơn vị chức năng do mình đảm nhiệm … … … … … … … … … … .- Kết quả triển khai các chỉ tiêu, trách nhiệm được giao trong năm … … … … … … … .- Việc triển khai chức trách, quyền hạn theo pháp luật ( Đảng, chính quyền sở tại, đoàn thể ) … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … ..- Việc đấu tranh phòng, chống những bộc lộ suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “ tự diễn biến ”, “ tự chuyển hóa ” của cá nhân. ( Đối chiếu với 27 bộc lộ, cá nhân tự nhận diện ) … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … ..1. Về tư tưởng chính trị ; phẩm chất đạo đức, lối sống ; ý thức tổ chức triển khai kỷ luật ; tác phong, lề lối thao tác :Họ và tên : ……………………………… Ngày sinh : …………………………………………………Sửa/In biểu mẫu

ĐẢNG BỘ xã A                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Chi bộ : 5 ………., ngày ….. tháng …. năm …….

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm : ….
Họ và tên : Nguyễn Văn A Ngày sinh : 19 xx
Chức vụ Đảng : Đảng viên
Chức vụ chính quyền sở tại : Công chức
Chức vụ đoàn thể : ……………………………………………………………………
Đơn vị công tác làm việc : Ủy ban nhân dân xã A, huyện B, tinrh C
Chi bộ : 5
I. Ưu điểm, hiệu quả đạt được
1. Về tư tưởng chính trị ; phẩm chất đạo đức, lối sống ; ý thức tổ chức triển khai kỷ luật ; tác phong, lề lối thao tác :
– Về tư tưởng chính trị : Trung thành tuyệt đối với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối thay đổi của Đảng ; chấp hành, tuyên truyền, hoạt động mái ấm gia đình triển khai theo chủ trương, đường lối của Đảng, chủ trương, pháp lý của Nhà nước …
– Về phẩm chất đạo đức, lối sống : Giữ gìn đạo đức, lối sống ; Có niềm tin cầu thị, lắng nghe, tiếp thu thay thế sửa chữa khuyết điểm và đấu tranh với các biểu lộ quan liêu, tham nhũng, tiêu tốn lãng phí, xấu đi …
– Về ý thức tổ chức triển khai kỷ luật : Chấp hành sự phân công của tổ chức triển khai ; triển khai tráng lệ những điều Đảng viên không được làm ; hoạt động và sinh hoạt và đóng đảng phí vừa đủ ; gương mẫu triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm công dân và tiếp tục giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi cư trú …
– Về tác phong, lề lối thao tác : Năng động, phát minh sáng tạo, kinh khủng trong thực thi trách nhiệm ; thao tác khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc ; có ý thức hợp tác, giúp sức chiến sỹ, đồng nghiệp .
– Việc đấu tranh phòng, chống những bộc lộ suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “ tự diễn biến ”, “ tự chuyển hóa ” của cá nhân. ( Đối chiếu với 27 bộc lộ, cá nhân tự nhận diện ) : Tự liên hệ với các bộc lộ như : Không sẵn sàng chuẩn bị nhận trách nhiệm ở nơi xa, nơi có khó khăn vất vả ; Đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức …
Tự nhìn nhận về Lever thực thi :
□ Xuất sắc x Tốt □ Trung bình □ Kém
2. Về thực thi chức trách, trách nhiệm được giao
– Việc triển khai chức trách, quyền hạn theo lao lý ( Đảng, chính quyền sở tại, đoàn thể ) : Đóng Đảng phí không thiếu ; Thực hiện theo đúng quyền hạn, chức trách của mình …
– Kết quả thực thi các chỉ tiêu, trách nhiệm được giao trong năm : Hoàn thành mọi chỉ tiêu, trách nhiệm được cấp trên giao trong năm, đạt được những hiệu quả khả quan …
– Trách nhiệm cá nhân tương quan đến hiệu quả, hạn chế, khuyết điểm ở nghành, địa phương, tổ chức triển khai, cơ quan, đơn vị chức năng do mình đảm nhiệm : Thỉnh thoảng vẫn còn chưa tập trung chuyên sâu vào việc làm dẫn đến còn xảy ra một số ít sai sót nhỏ …
Tự nhìn nhận về Lever triển khai :
□ Xuất sắc x Tốt □ Trung bình □ Kém
3. Việc triển khai cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm
II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên do
1. Hạn chế, khuyết điểm ( theo 03 nội dung nêu trên ) : Chưa dành nhiều thời hạn thích hợp để nghiên cứu và điều tra, tìm hiểu và khám phá sâu về Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, lao lý của Đảng ; pháp lý, chủ trương của Nhà nước …
2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm : Trong 1 số ít việc làm còn chưa sắp xếp được thời hạn hài hòa và hợp lý để triển khai khiến không đủ thời hạn để nghiên cứu và điều tra, khám phá về Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, lao lý của Đảng, pháp lý …
III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền Tóm lại hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước
Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm ( đã được khắc phục ; đang khắc phục, mức độ khắc phục ; chưa được khắc phục ) ; những khó khăn vất vả, vướng mắc ( nếu có ) ; nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân : Đang từ từ thiết kế xây dựng thời gian biểu hài hòa và hợp lý hơn để dành nhiều thời hạn cho việc điều tra và nghiên cứu và tìm hiểu và khám phá các pháp luật của Đảng, pháp lý …
Tự nhìn nhận về Lever thực thi :
□ Xuất sắc x Tốt □ Trung bình □ Kém
IV. Giải trình những yếu tố được gợi ý kiểm điểm ( nếu có )
Giải trình từng yếu tố được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên do, xác lập nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân so với từng yếu tố được gợi ý kiểm điểm : … … … … … … … ..
V. Làm rõ nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân so với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể ( nếu có )
VI. Phương hướng, giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm
VII. Tự nhận mức xếp loại chất lượng
1. Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức :
□ Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm
x Hoàn thành tốt trách nhiệm
□ Hoàn thành trách nhiệm
□ Không hoàn thành xong trách nhiệm
2. Xếp loại Đảng viên :
□ Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm
x Hoàn thành tốt trách nhiệm
□ Hoàn thành trách nhiệm
□ Không hoàn thành xong trách nhiệm

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi rõ họ tên)
 

Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
– Nhận xét, nhìn nhận của người quản trị, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức : … … … ………………………………………………………………………………………………
– Mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức : …………………………………..

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

( Xác lập thời gian, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu )

Đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng viên
– Nhận xét, nhìn nhận của chi ủy : ………………………………………………………….
– Chi bộ đề xuất kiến nghị xếp loại mức chất lượng : ……………………………………………

T/M CHI ỦY (CHI BỘ)

( Xác lập thời gian, ký, ghi rõ họ tên )

– Đảng ủy, chi ủy cơ sở xếp loại mức chất lượng : ………………………..

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)

( Xác lập thời gian, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu )

Xem thêm: Hướng dẫn cách viết bản kiểm điểm Đảng viên

3. Một số mẫu bản kiểm điểm Đảng viên khác
3.1 Mẫu tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị
Tải vềSửa/In biểu mẫu

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM

của Đảng viên dự bị

Kính gửi:

Chi bộ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Đảng ủy : … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … .. … … … … … … .
Tôi là : … … … … … … … … … … … … …, sinh ngày … … tháng … … năm … … …
Quê quán : … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … …
Nơi ở lúc bấy giờ : … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … …
Được kết nạp vào Đảng ngày … tháng … năm … tại chi bộ : … … … … … … … ..
Hiện công tác làm việc và hoạt động và sinh hoạt tại chi bộ … .. … … … … … … … … … … … … … … …
Căn cứ tiêu chuẩn Đảng viên và quy trình tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu triển khai trách nhiệm Đảng viên, tôi tự kiểm điểm như sau :

Ưu điểm: ………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

Khuyết điểm: ……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Biện pháp khắc phục khuyết điểm: …………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
Tôi tự nhận thấy có đủ điều kiện kèm theo trở thành Đảng viên chính thức. Đề nghị chi bộ xem xét, báo cáo cấp ủy cấp trên quyết định hành động công nhận tôi là Đảng viên chính thức .
Tôi xin hứa luôn phấn đấu triển khai tốt trách nhiệm Đảng viên, xứng danh là người Đảng viên tốt của Đảng .
Địa danh, ngày … … tháng … … năm 20 … …

                                                                      NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

3.2 Mẫu tự đánh giá cuối năm của viên chức

Tải vềSửa/In biểu mẫu

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC
Năm………..

Họ và tên : ………………………………………………………………………………………………………..
Chức danh nghề nghiệp : …………………………………………………………………………………….
Đơn vị công tác làm việc : ……………………………………………………………………………………………….

I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

1. Chính trị tư tưởng : …………………………………………………………………………………………
2. Đạo đức, lối sống : …………………………………………………………………………………………..
3. Tác phong, lề lối thao tác : … … … … ………………………………………………………………..
4. Ý thức tổ chức triển khai kỷ luật : ……………………………………………………………………………………
5. Kết quả triển khai chức trách, trách nhiệm được giao ( xác lập rõ nội dung việc làm triển khai ; tỉ lệ triển khai xong, chất lượng, tiến trình việc làm ) : … … … … … … … … … … .
6. Thái độ ship hàng nhân dân, doanh nghiệp ( so với những vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tiếp xử lý việc làm của dân cư và doanh nghiệp ) : … … … … … … ..

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ

7. Kết quả hoạt động giải trí của cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng được giao quản trị, đảm nhiệm : … …
8. Năng lực chỉ huy, quản trị : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
9. Năng lực tập hợp, đoàn kết : … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … .

II. TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG

1. Tự nhận xét ưu, khuyết điểm : … …………………………………………………………………….
2. Tự xếp loại chất lượng : … … … … … ………………………………………………………………..
( Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm ; hoàn thành xong tốt trách nhiệm ; hoàn thành xong trách nhiệm ; không triển khai xong trách nhiệm ) .
……, ngày …. tháng …. năm …..

NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT

III. Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ ĐỐI VỚI CẤP PHÓ CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
….., ngày …. tháng …. năm …..

NGƯỜI NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
(Ký, ghi rõ họ tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC (Phần dành cho cấp có thẩm quyền đánh giá)

1. Nhận xét ưu, khuyết điểm : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
2. Kết quả nhìn nhận, xếp loại chất lượng : … … … … … … … … … … … … … … … … …
( Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm ; triển khai xong tốt trách nhiệm ; hoàn thành xong trách nhiệm ; không hoàn thành xong trách nhiệm ) .

…., ngày …. tháng …. năm …..

NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN ĐÁNH GIÁ

( Ký tên, ghi rõ họ tên )

3.3 Mẫu tự đánh giá chất lượng cuối năm của công chức

Tải vềSửa/In biểu mẫu

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC
Năm………..

 

Họ và tên : ………………………………………………………………………………..
Chức vụ, chức vụ : …………………………………………………………………
Đơn vị công tác làm việc : ………………………………………………………………………
I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ
1. Chính trị tư tưởng :
…………………………………………………………………………………………..
2. Đạo đức, lối sống :
………………………………………………………………………………………….
3. Tác phong, lề lối thao tác :
………………………………………………………………………………………….
4. Ý thức tổ chức triển khai kỷ luật :
………………………………………………………………………………………….
5. Kết quả triển khai chức trách, trách nhiệm được giao ( xác lập rõ nội dung việc làm triển khai ; tỉ lệ hoàn thành xong, chất lượng, quá trình việc làm ) :
………………………………………………………………………………………….
6. Thái độ ship hàng nhân dân, doanh nghiệp ( so với những vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tiếp xử lý việc làm của dân cư và doanh nghiệp ) :
………………………………………………………………………………………….
PHẦN DÀNH RIÊNG CHO CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ
7. Kết quả hoạt động giải trí của cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng được giao chỉ huy, quản trị, đảm nhiệm ( xác lập rõ nội dung việc làm thực thi ; tỉ lệ triển khai xong, chất lượng, quy trình tiến độ việc làm ) :
………………………………………………………………………………………….
8. Năng lực chỉ huy, quản trị :
………………………………………………………………………………………….
9. Năng lực tập hợp, đoàn kết :
………………………………………………………………………………………….
II. TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG
1. Tự nhận xét ưu, khuyết điểm :
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
2. Tự xếp loại chất lượng :
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
( Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm ; triển khai xong tốt trách nhiệm ; triển khai xong nhiệm ; không hoàn thành xong trách nhiệm ) .

……, ngày …. tháng …. năm …..
NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT
( Ký, ghi rõ họ tên )

III. Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
( Phần dành cho người đứng đầu đơn vị chức năng cấu thành ( nếu có ) )
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….

……., ngày ….tháng….năm……
NGƯỜI NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
(Ký, ghi rõ họ tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC (Phần dành cho cấp có thẩm quyền đánh giá)

1. Nhân xét ưu, khuyết điểm :
………………………………………………………………………………………….
2. Kết quả nhìn nhận, xếp loại chất lượng :
………………………………………………………………………………………….
( Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm ; hoàn thành xong tốt trách nhiệm ; hoàn thành xong trách nhiệm ; không triển khai xong trách nhiệm ) .
3. Nhận định khunh hướng, triển vọng tăng trưởng của cán bộ :
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….

3.4 Mẫu tự đánh giá chất lượng cán bộ cuối năm

Tải vềSửa/In biểu mẫu

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ
Năm………….

Họ và tên : ……………………………………………………………………………………….
Chức vụ, chức vụ : …………………………………………………………………………
Cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng công tác làm việc : ……………………………………………………..
I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ
1. Chính trị tư tưởng :
……………………………………………………………………………………………………….
2. Đạo đức, lối sống :
………………………………………………………………………………………………………
3. Tác phong, lề lối thao tác :
………………………………………………………………………………………………………
4. Ý thức tổ chức triển khai kỷ luật :
………………………………………………………………………………………………………
5. Kết quả thực thi chức trách, trách nhiệm được giao :
– Kết quả hoạt động giải trí của cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng được giao chỉ huy, quản trị, đảm nhiệm ( xác lập rõ nội dung việc làm triển khai ; tỉ lệ triển khai xong, chất lượng, tiến trình việc làm ) :
……………………………………………………………………………………………………….
– Năng lực chỉ huy, quản trị :
……………………………………………………………………………………………………….
– Năng lực tập hợp, đoàn kết
……………………………………………………………………………………………………….
II. TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG
1. Tự nhận xét ưu, điểm yếu kém :
……………………………………………………………………………………………………….
2. Tự xếp loại chất lượng :
……………………………………………………………………………………………………….
( Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm ; triển khai xong tốt trách nhiệm ; hoàn thành xong trách nhiệm ; không triển khai xong trách nhiệm ) .

….., ngày …. tháng …. năm ….
NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT
( Ký, ghi rõ họ tên )

III. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ (Phần dành cho cấp có thẩm quyền đánh giá)

1. Nhận xét ưu, khuyết điểm :
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2. Kết quả nhìn nhận, xếp loại chất lượng :
………………………………………………………………………………………………………
( Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm ; triển khai xong tốt trách nhiệm ; hoàn thành xong trách nhiệm ; không hoàn thành xong trách nhiệm ) .
3. Nhận định khunh hướng, triển vọng tăng trưởng của cán bộ :
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

…., ngày …. tháng …. năm …..
ĐẠI ĐIỆN CẤP CÓ THẨM QUYỀN
( Ký tên, ghi rõ họ tên )

…., ngày …. tháng …. năm …..
NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN ĐÁNH GIÁ
( Ký tên, ghi rõ họ tên )

4. Một số vấn đề liên quan đến kiểm điểm Đảng viên cuối năm

4.1 Kiểm điểm, đánh giá Đảng viên nhằm mục đích gì?

Đảng viên là chiến sỹ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc bản địa Nước Ta. Mục tiêu suốt đời của họ là phấn đấu thiết kế xây dựng Nước Ta độc lập, dân chủ, xã hội công minh, văn minh, không còn người bóc lột người … ( địa thế căn cứ Điều 1 Điều lệ Đảng ) .
Do vậy, hằng năm Đảng viên luôn phải triển khai việc kiểm điểm tự phê bình, phê bình, nhìn nhận, xếp loại chất lượng để từng cá nhân tự soi, tự sửa lại mình. Qua đó, khắc phục khuyết điểm, phát huy điểm mạnh .
Đồng thời, trong quy trình kiểm điểm ban thân, Đảng viên dần từng bước khắc phục thực trạng nể nang, tránh mặt, xóa bỏ biểu lộ suy thoái và khủng hoảng về chính trị, đạo đức … nhằm mục đích tự hoàn thành xong bản thân, góp thêm phần nâng cao năng lượng của Đảng viên .

4.2 Kiểm điểm Đảng viên mới nhất theo các nội dung gì?

Đối với mỗi Đảng viên, việc kiểm điểm được triển khai với các nội dung sau :
– Về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức triển khai kỷ luật, tác phong, lề lối thao tác ;
– Về việc triển khai chức trách, trách nhiệm với các chức vụ công tác làm việc Đảng, chính quyền sở tại, đoàn thể ; tác dụng triển khai chỉ tiêu, trách nhiệm được giao bằng các loại sản phẩm đơn cử ;
– Việc thực thi cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm ;
– Kết quả khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã được Kết luận, chỉ ra ở kỳ kiểm điểm trước …
Riêng Đảng viên là công chức, viên chức và người hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, khi kiểm điểm còn phải làm rõ chất lượng, hiệu suất cao việc làm được giao, ý thức, thái độ ship hàng nhân dân …

Xem thêm…

bản kiểm điểm đảng viênCập nhật thủ tục nhìn nhận xếp loại Đảng viên mới nhất ( Ảnh minh họa )

4.3 Đảng viên được miễn công tác có phải kiểm điểm không?

Theo pháp luật tại Hướng dẫn số 21 – HD / BTCTW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng ngày 18/10/2019, với cá nhân, thì các đối tượng người tiêu dùng phải kiểm điểm tự phê bình và phê bình gồm Đảng viên trong toàn Đảng trừ :
– Đảng viên được miễn công tác làm việc và hoạt động và sinh hoạt Đảng ;
– Đảng viên bị đình chỉ hoạt động và sinh hoạt Đảng .
Theo đó, Đảng viên kiểm điểm ở chi bộ nơi hoạt động và sinh hoạt. Với Đảng viên giữ chức vụ chỉ huy, quản trị ngoài việc kiểm điểm ở chi bộ nơi hoạt động và sinh hoạt thì còn phải kiểm điểm :
– Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng kiểm điểm trước tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư …
– Ủy viên ban thường vụ cấp tỉnh, cấp huyện kiểm điểm trước tập thể ban thường vụ, trước tập thể chỉ huy, quản trị cơ quan, đơn vị chức năng mình là thành viên .
Đặc biệt : Đảng viên giữ từ ba chức vụ chỉ huy, quản trị trở lên, ngoài kiểm điểm ở các nơi nêu trên hoàn toàn có thể kiểm điểm ở nơi khác nếu cần do cấp có thẩm quyền quyết định hành động .

4.4 Đảng viên được xếp loại theo những tiêu chí nào?

Khung tiêu chuẩn nhìn nhận, xếp loại Đảng viên được nêu đơn cử tại Hướng dẫn 21 gồm :
– Tiêu chí về thiết kế xây dựng Đảng, kiến thiết xây dựng mạng lưới hệ thống chính trị : Công tác chính trị, tư tưởng ; công tác làm việc tổ chức triển khai, cán bộ và kiến thiết xây dựng Đảng bộ, chi bộ ; chỉ huy chính quyền sở tại, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xã hội ; giám sát, kiểm tra, kỷ luật Đảng …
– Tiêu chí về hiệu quả thực thi trách nhiệm được giao trong năm : Tiêu chí này phải được nêu rõ đơn cử theo từng chỉ tiêu, trách nhiệm nhất định của Đảng viên ;
– Kết quả khắc phục hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra : Ngoài những tiêu chuẩn trên, sau khi được chỉ ra hạn chế, yếu kém thì Đảng viên còn phải nhìn nhận những việc đã làm được và chưa làm được trong việc khắc phục hạn chế, yếu kém của mình …

4.5 Đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng viên thế nào?

Việc nhìn nhận, xếp loại chất lượng Đảng viên được thực thi trải qua 04 mức chất lượng sau đây : Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm ; triển khai xong tốt trách nhiệm ; hoàn thành xong trách nhiệm ; không hoàn thành xong trách nhiệm .
Đặc biệt, việc quyết định hành động mức xếp loại nào do Đảng ủy cơ sở, chi bộ cơ sở triển khai, xem xét và quyết định hành động. Đồng thời, mỗi Đảng viên cũng phải tự nhìn nhận, xếp loại chất lượng .
Để được nhìn nhận, xếp loại, Đảng viên sẽ được triển khai trải qua 02 bước :

Bước 1: Tự đánh giá, xếp loại chất lượng

Căn cứ các tiêu chuẩn nhìn nhận, tiêu chuẩn mức chất lượng, Đảng viên tự nghiên cứu và phân tích và xem xét, tự nhận mức chất lượng tương thích .
Sau đó Đảng viên báo cáo giải trình trước chi bộ trong cuộc họp kiểm điểm, nhìn nhận, xếp loại chất lượng Đảng viên cuối năm .

Bước 2: Quyết định việc xếp loại

– Chi ủy tổng hợp mức tự xếp loại Đảng viên, quan điểm nhận xét, sau đó yêu cầu mức xếp loại cho từng Đảng viên .
– Chi bộ thực thi bàn luận các mức do chi ủy đề xuất kiến nghị trước khi triển khai bỏ phiếu .
– Chi ủy tổ chức triển khai cho các Đảng viên bỏ phiếu đề xuất kiến nghị mức xếp loại với từng Đảng viên. Sau đó, tổng hợp tác dụng, yêu cầu mức xếp loại chất lượng để báo cáo giải trình Đảng ủy cơ sở .

– Đảng ủy cơ sở xem xét, quyết định xếp loại chất lượng Đảng viên.

Xem thêm…

Trên đây là mẫu bản kiểm điểm Đảng viên mới nhất cùng hướng dẫn chi tiết, cụ thể và chuẩn nhất. Nếu còn thắc mắc, độc giả liên hệ 1900.6192 để được giải đáp, tư vấn.

>> Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá Đảng viên cuối năm

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.