SUc manh tinh toan
Cách sử dụng máy tính Casio để giải toán : Máy tính Casio hoàn toàn có thể triển khai các phép tính lượng giác và logarit. Nhưng, sử dụng một máy tính khoa học như vậy cần 1 số ít thực hành thực tế .
Bài viết này sẽ giúp bạn sử dụng thành thạo máy tính Casio để tương hỗ học tập .
Một máy tính Casio có nút x2 ­ ­ cho bình phương của một số ít. Ví dụ : bình phương 5 là 25. Ngoài ra còn có một nút ^ để tính 1 số ít được nâng lên lũy thừa thành số khác. Ví dụ : 5 được nâng lên lũy thừa 3 là 125. Ngoài ra còn có nút x √ để tính căn bậc hai của 1 số ít. Ví dụ, căn bậc hai của 25 là 5 .

ý nghĩa các phím trên máy tính casio

Các tính toán cơ bản

Máy tính Casio hoàn toàn có thể được sử dụng như một máy tính thông thường để thực thi các thống kê giám sát cơ bản như cộng, trừ, nhân và chia. Hãy để chúng tôi lấy một ví dụ bổ trợ để bạn làm quen với các giám sát này. Vùng trên máy tính ở ảnh bên dưới có tổng thể các phím số này và các phím thao tác cơ bản .
ý nghĩa các phím trên máy tính casio

Ví dụ 1:

Tìm 1492 + 200
Nhập số tiên phong 1492 .
Bây giờ nhấn nút + .
Nhập số thứ hai 200
Nhấn phím = .
Trả lời = 1692

Ví dụ 2:

200 + 45 × 15
Nhập số tiên phong 200 .
Bây giờ nhấn nút + .
Nhập số thứ hai 45 .
Bây giờ nhấn nút × .
Nhập số thứ ba 15 .
Nhấn phím = .
Trả lời = 875

Ví dụ 3:

( 150 + 35 ) × ( 45-5 ) : 5
Nhấn phím ( .
Nhập số tiên phong 150 .
Bây giờ nhấn nút + .
Nhập số thứ hai 35 .
Nhấn phím ) .
Bây giờ nhấn nút × .
Nhấn phím ( .
Nhập số tiên phong 45 .
Nhấn phím – .
Nhập số thứ hai 5 .
Nhấn phím ) .
Bây giờ nhấn nút : .
Nhập số 5 sau cuối .
Nhấn phím = .
Trả lời = 1480
ý nghĩa các phím trên máy tính casio

Sức mạnh tính toán

Tính toán sức mạnh của các số lượng là một trong những trách nhiệm mà các máy tính khoa học Casio hoàn toàn có thể làm. Có các phím chuyên được dùng để giám sát bình phương, căn bậc hai, hình khối, căn bậc ba, giá trị hàm mũ, gốc xth của y và giá trị nghịch đảo. Vùng trên máy tính có tổng thể những thứ này được hiển thị trong hình bên dưới .

Ví dụ 1:

Tính bình phương 12
Nhập số 12 .
Nhấn nút x2 .
Câu vấn đáp của bạn sẽ được hiển thị .
Trả lời = 144

Ví dụ 2:

Tính sức mạnh thứ 5 của 2, tức là 25
Nhập số 2 .
Bây giờ hãy nhấn phím xCR .
Một hộp sẽ Open trên màn hình hiển thị với một con trỏ nhấp nháy .
Nhập số 5 .
Bây giờ nhấn phím mũi tên > để trở về màn hình hiển thị chính .
Nhấn phím = để có câu vấn đáp .
Trả lời = 32
Cách khác để giải bài toán xn được đưa ra dưới đây .

Ví dụ 3:

Tính 46
Nhập số 4 .
Nhấn phím ^ .
Bây giờ nhập số 6 .
Nhấn phím = để hiển thị hiệu quả .
Trả lời = 4096

Ví dụ 4:

Tìm căn bậc hai của 9
Nhấn phím √
Nhập số 9 .
Nhấn = để hiển thị câu vấn đáp .
Trả lời = 3

Ví dụ 5:

Tính căn bậc 4 của 6
Căn bậc 4 của 6 hoàn toàn có thể được viết là 4 √ 6
Nhập số 4 .
Bây giờ hãy nhấn phím Shift .
Nhấn phím ^ để chọn công dụng x √ .
Bây giờ nhập số 6 .
Nhấn = để có tác dụng .
Trả lời = 1,565

Các tính với số âm

Cách tính phép tính có các số âm hoàn toàn có thể được thực thi bằng máy tính Casio. Có một phím chuyên sử dụng để gán số âm. Tham khảo Sơ đồ 2 để biết vị trí của phím chuyên sử dụng .

Ví dụ 1:

Tính – 300 + 15
Nhấn nút – .
Nhập số tiên phong 300 .
Bây giờ nhấn phím + .
Nhập số thứ hai 15 .
Nhấn = để có tác dụng .
Trả lời = – 285

Ví dụ 2:

Tìm 450 + ( – 124 )
Nhập số tiên phong 450 .
Nhấn phím + .
Bây giờ nhấn phím ( – ) .
Nhập số thứ hai 124 .
Nhấn = để xem câu vấn đáp .
Trả lời = 326

Ví dụ 3:

Tìm ( – 4 ) 2
Nhấn phím ( – ) .
Bây giờ nhập số 4 .
Để lấy bình phương, nhấn phím x2 .
Để kiểm tra câu vấn đáp, nhấn = .
Trả lời = 16

Ví dụ 4:

Tính 25 × ( – 4 )
Nhập số tiên phong 25 .
Bây giờ nhấn nút × .
Nhấn phím ( – ) .
Nhập số thứ hai 4 .
Để có tác dụng, nhấn = .
Trả lời = – 100
Ví dụ 5 :
Giải ( – 24 ) : 8
Nhấn phím ( – ) .
Nhập số tiên phong 24 .
Nhấn phím : .
Nhập số thứ hai 8 .
Nhấn = để xem câu vấn đáp .
Trả lời = – 3

Phân số

Bạn hoàn toàn có thể triển khai tổng thể các loại giám sát phân số bằng máy tính Casio. Có một khóa phân số chuyên sử dụng đặc biệt quan trọng để thực thi giám sát này. Tham khảo Sơ đồ 2 để biết vị trí của phím chuyên sử dụng .

Ví dụ 1:

Tính 1/10 + 2/25
Nhập số 1 tiên phong .
Nhấn phím b / c .
Bây giờ nhập số thứ hai 10 .
Nhấn phím + .
Nhập số thứ hai 2 .
Nhấn phím b / c .
Nhập số 25 ở đầu cuối .
Nhấn phím = để có câu vấn đáp .
Trả lời = 9/50

Ví dụ 2:

Tính 8 * 1/3 + 4/63
Nhập số 8 tiên phong .
Nhấn phím SHIFT a b / c .
Nhập phím thứ hai 1 .
Nhấn phím SHIFT a b / c .
Nhập số thứ ba 3 .
Nhấn phím + .
Nhập số thứ tư 4 .

Nhấn phím SHIFT a b/c.

Nhập số tiếp theo 63 .
Nhấn = để có câu vấn đáp .
Trả lời = 529 / 63

Đối ứng

Phím x-1 được dành riêng để giám sát đối ứng. Tham khảo Sơ đồ 2 để biết vị trí của phím chuyên sử dụng .

Ví dụ:

Tính 2 / ( 4 + 3 ) × 12
Phân số trên được coi là [ 1 / ( 4 + 3 ) × 12 ] × 2 trong khi đo lường và thống kê .
Nhấn phím ( .
Nhập số tiên phong trong ngoặc đơn, tức là 4 .
Bấm phím + .
Nhập số thứ hai 3 .
Nhấn phím ) .
Nhấn phím × .
Nhập số 12 .
Nhấn phím = .
Bây giờ nhấn phím x-1 .
Nhấn phím × .
Nhập tử số, tức là 2 .
Nhấn phím = để có câu vấn đáp .
Trả lời = 1/42

Số mũ

Việc sử dụng các ký hiệu khoa học, ví dụ các thuật ngữ theo cấp số nhân, rất quan trọng trong các đo lường và thống kê. Nút EXP được dành riêng cho mục tiêu này. Tham khảo Sơ đồ 1 để biết vị trí phím chuyên sử dụng .

Ví dụ 1:

Tính 12,85 × 103
Nhập số tiên phong 12 .
Nhấn nút. .
Nhập số thứ hai 85 .
Nhấn phím EXP .
Nhập giá trị theo cấp số nhân, tức là 3 .
Nhấn = để có câu vấn đáp .
Trả lời = 12850

Ví dụ 2:

Tính 1,25 × 10-4 × 4,3 × 10-1
Nhập số tiên phong 1.25 .
Bây giờ nhấn phím EXP .
Nhấn phím ( – ) và sau đó giá trị theo cấp số nhân là 4 .
Nhấn phím × .
Nhập số thứ hai 4,3 .
Bây giờ nhấn phím EXP .
Nhấn phím ( – ) và nhập giá trị theo cấp số nhân, tức là 1 .
Nhấn = để có câu vấn đáp .
Trả lời = 18,5625

Giai thừa

Phím dành riêng cho giai thừa là x !. Bạn hoàn toàn có thể tính giai thừa của bất kể số nào bằng cách nhấn phím SHIFT và sau đó nhấn phím x !. Tham khảo Sơ đồ 2 để biết vị trí quan trọng .

Ví dụ: Tính 9!

9 ! có nghĩa là 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1
Nhập số 9 .
Nhấn phím Shift .
Bây giờ nhấn phím x ! .
Bạn sẽ nhận được câu vấn đáp bằng cách nhấn phím = .
Trả lời = 362880

Chức năng nhớ các phép tính

Trong khi triển khai các phép tính dài, bạn hoàn toàn có thể tàng trữ các câu vấn đáp của từng phép tính trong bộ nhớ máy tính. Những câu vấn đáp từ bộ nhớ hoàn toàn có thể được lấy bất kể khi nào thiết yếu .
Trước khi mở màn các hoạt động giải trí như vậy, bạn cần phải xóa bộ nhớ. Nhấn phím 0 và nhấn phím SHIFT. Bây giờ nhấn nút RCL và nhấn phím M +. Cuối cùng nhấn phím =, để xóa bộ nhớ. Tham khảo Sơ đồ 2 để biết vị trí phím .
Cách khác là bạn hoàn toàn có thể nhấn các phím SHIFT MODE 1 = để xóa bộ nhớ .

Ví dụ: Tìm (1 – 4)2/3 + (4 – 8)2/2

Nhấn phím ( .
Nhập số 1 tiên phong .
Nhấn phím – và nhập số 4 .
Nhấn phím ) .
Nhấn phím x2 .
Bây giờ hãy nhấn phím và nhập mẫu số, tức là 3 .
Nhấn = và sau đó nhấn nút M + để lưu câu vấn đáp 3 vào bộ nhớ .
Đối với phép tính thứ hai :
Nhấn phím ( .
Nhập số 4 tiên phong .
Bấm – và nhập số 8 .
Nhấn phím ) .
Nhấn phím x2 .
Bây giờ hãy nhấn phím và nhập mẫu số, tức là 2 .
Nhấn = và sau đó nhấn nút M + để lưu câu vấn đáp 8 trong bộ nhớ .
Để tìm câu vấn đáp sau cuối, nhấn RCL M + .
Trả lời = 11

Hàm lượng giác

Để thực thi các phép tính lượng giác, bạn hoàn toàn có thể sử dụng các phím chuyên sử dụng cho sin, cos hoặc tan và nghịch đảo của chúng. Tuy nhiên, bạn cần chọn chính sách “ độ ” trước khi thống kê giám sát các phương trình lượng giác. Tham khảo Sơ đồ 2 để biết vị trí quan trọng .
Ở phía trên màn hình hiển thị, D sẽ được hiển thị cho biết bạn đang thao tác ở chính sách “ độ ”. Tuy nhiên, nếu R hoặc G được hiển thị trên màn hình hiển thị, nhấn SHIFT MODE, sau đó nhấn 3 .

Ví dụ 1:

Tính sin 7 °
Nhấn phím sin .
Nhập số 7 .
Nhấn = để hiển thị câu vấn đáp .
Trả lời = 0.121

Ví dụ 2:

Tìm 5 / tan 25 °
Nhập số tiên phong 5 .
Nhấn phím : .
Nhấn phím tan theo sau là 25 .
Câu vấn đáp sẽ được hiển thị khi bạn nhấn = phím .
Trả lời = 10,72

Ví dụ 3:

Giải cos-1 1/4
Nhấn SHIFT theo sau là phím cos .
Nhấn phím (
Bây giờ nhập số 1/4 .
Nhấn phím ) .
Nhấn = để có câu vấn đáp .
Trả lời = 75,5 °
Nếu bạn muốn câu vấn đáp được hiển thị bằng radian, bạn cần chính sách cho radian. Nhấn SHIFT MODE và sau đó nhấn 4. R sẽ được hiển thị trên màn hình hiển thị. Bây giờ, tổng thể các câu vấn đáp của bạn sẽ được tính bằng radian .

Logarit

Log tự nhiên và log cơ số 10, cả hai phím công dụng này đều có sẵn trên máy tính. Bạn hoàn toàn có thể sử dụng phím log để thống kê giám sát các ví dụ log cơ số 10 trong khi sử dụng khóa ln, bạn sẽ tính log cơ số e. Tham khảo Sơ đồ 2 để biết vị trí của phím .

Ví dụ 1:

Tìm log1020
Nhấn phím log .
Nhập số 20 .
Nhấn = sẽ hiển thị câu vấn đáp .
Trả lời = 1,3

Ví dụ 2:

Tính toán log-11, 58
Nhấn SHIFT theo sau là phím log .
Bây giờ nhập số là 1,58 .
Nhấn = để hiển thị câu vấn đáp .
Trả lời = 38,01

Ví dụ 3:

Tính ln 2 + 1,65
Nhấn phím ln .
Nhập số 2 .
Nhấn phím + .
Bây giờ nhập số 1.65 .
Câu vấn đáp sẽ được hiển thị khi bạn nhấn = phím .
Trả lời = 2,43

Ví dụ 4:

Tìm e4
Nhấn SHIFT theo sau là phím ln .
Bây giờ hãy nhập số mũ, tức là 4 .
Nhấn = để có câu vấn đáp .
Trả lời = 54,59

Số liệu thống kê

Giá trị trung bình, độ lệch chuẩn và độ lệch chuẩn mẫu hoàn toàn có thể được triển khai bằng máy tính khoa học. Các phím chuyên được dùng cho các công dụng này là S-SUM và S-VAR. Tham khảo Sơ đồ 1 để biết vị trí quan trọng .
Trước tiên, bạn cần biến hóa chính sách thành thống kê bằng cách nhấn MODE, sau đó là 2. SD sẽ Open trên màn hình hiển thị .
Ví dụ : Tính giá trị trung bình, độ lệch chuẩn và độ lệch chuẩn mẫu của tập dữ liệu A ( 11, 2, – 5, 3, 4 )
Nhập số tiên phong 11 .
Nhấn phím M + .
Tương tự, nhập các số khác, mỗi số được theo sau bởi phím M +. ( Đối với – 5, bạn cần nhấn phím ( – ), theo sau là 5 ) .
Nhấn SHIFT 2 ( S-VAR sẽ được viết phía trên phím ) .
Bây giờ bạn sẽ hoàn toàn có thể thấy ba lựa chọn sửa chữa thay thế 1, 2 và 3 .
Nhấn 1, theo sau là = để lấy giá trị trung bình, tức là x .
Câu vấn đáp của bạn 3 sẽ được hiển thị .
Nhấn SHIFT sau đó là 2 .
Bây giờ nhấn 2, theo sau là phím = .
Giá trị độ lệch chuẩn, xσn, sẽ được hiển thị là 5.0990 .

Nhấn SHIFT sau đó là 2.

Nhấn 3 theo sau là phím = .
Giá trị độ lệch chuẩn mẫu của bạn xσn-1 sẽ được hiển thị là 5.770 .
Kiến thức sử dụng máy tính Casio rất quan trọng, nếu bạn đang học đại trà phổ thông hoặc ĐH. Bây giờ bạn đã biết cách sử dụng một máy tính khoa học, bạn hoàn toàn có thể tò mò nó cho đến khi bạn là một chuyên viên về thống kê giám sát trên máy tính Casio .

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.